PROGRAM - AUTORSKI !

Zintegrowana Edukacja Twórcza – to program własny opracowany przez Radę Pedagogiczną naszego przedszkola. Jest efektem wielu lat obserwacji rozwoju dziecka. Program integruje wszystkie treści wychowania, uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości każdego wychowanka, eksponuje aktywność i ekspresję twórczą dziecka.

Motywacją do ciągłego wzbogacania programu stały się widoczne efekty w rozwoju wychowanków i absolwentów przedszkola, umożliwiające im osiąganie sukcesów na dalszych szczeblach edukacji. W roku bieżącym program dostosowano do wymogów nowej podstawy programowej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii metodyka i spełnieniu wymogów formalnych, na stałe wpisuje się w realizację koncepcji pracy przedszkola.

Program eksponuje zabawę jako podstawowa formę aktywności dziecka.
Najważniejsze:

 • integracja wszystkich treści programowych i dziedzin działalności dziecka uwzględniającą zasadę indywidualizowania zadań oparta o gruntowe poznanie każdego wychowanka,
 • zajęcia prowadzone w dowolnych porach dnia w zależności od sytuacji, zainteresowań dzieci, bez określonego limitu czasu,
 • otwartość na propozycje i pomysły dzieci w realizacji programu,
 • planowanie i organizowanie działalności indywidualnej i zespołowej w oparciu o wyobraźnie i fantazję, zmierzającą do uzewnętrzniania własnej ekspresji i aktywności twórczej.

CELE PROGRAMU

Kierunek dążeń pedagogicznych uwzględniają cele programu „Zintegrowana Edukacja Twórcza”. Celem głównym jest kreowanie aktywnego wychowanka, otwartego na ludzi i otaczającą rzeczywistość, jako dynamicznie rozwijającego się podmiotu, z uwzględnieniem jego potrzeb, dążeń, doświadczeń, zainteresowań, uzdolnień i praw.

Cele szczegółowe obejmują:

 • Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych.
 • Przygotowanie dziecka do złożonego procesu komunikowania się, twórczej ekspresji wewnętrznego „ja”.
 • Rozwijanie mowy i kształcenie poprawności językowej.
 • Wzbogacanie wiedzy o świecie, nabywanie umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń poprzez postrzeganie, odkrywanie i przeżywanie w działaniu zainspirowane bezpośrednimi kontaktami z otoczeniem społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce, dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Indywidualizowanie oddziaływań wspierających aktywność i zainteresowania dzieci.
 • Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych i nawyków higienicznych.
 • Rozwijanie twórczej aktywności ruchowej.
 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
 • Rozwijanie operacyjnego myślenia dzieci, kształtowanie umiejętności schematycznego przedstawiania i przekształcania rzeczywistości za pomocą znaków i symboli matematycznych.
 • Wspieranie działalności indywidualnej i zespołowej w oparciu o wyobraźnię i fantazję dziecka, rozwijanie aktywności twórczej muzycznej, plastycznej, słownej i ruchowej.
 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, np. dobro, prawda, miłość i piękno, wdrażanie do przestrzegania praw i respektowania obowiązków - uczenie rozumnego korzystania z własnych praw, możliwości i przywilejów oraz sumiennego wywiązywania się z własnych obowiązków.
 • Rozwijanie u dzieci poczucia przynależności społecznej, narodowej oraz postawy patriotycznej.
  Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia, uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami oraz kontrolowania własnych zachowań.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Osiągnięcie przez dzieci dojrzałości społecznej, emocjonalnej i intelektualnej umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

Na bazie Zintegrowanej Edukacji Twórczej powstały Programy własne opracowane przez nauczycielki naszego przedszkola, którestały się integralna częścią programu;

 1. „Z uśmiechem witam przedszkola” - Program wspomagania adaptacji dziecka do przedszkola - intergalna częśc Zintegrowanej Edukacji Twórczej
 2. Innowacja pedagogiczna polegająca na wyrabianiu u dzieci z młodszych grup gotowości do podjęcia nauki szkolnej z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu. Od 2002 r. stała się integralną częścią programu Zintegrowana Edukacja Twórcza.

ZADANIA I ZAŁOŻENIA programu- „Rozwijanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu”

 • dostosowanie schematu zajęć do możliwości rozwojowych dzieci we wszystkich grupach wiekowych,
 • rozwijanie integracji percepcyjno-motorycznej
 • kształtowanie lateralizacji i orientacji w schemacie własnego ciała,
 • rozwijanie współdziałanie funkcji intelektualnych i instrumentalnych,
 • oddziaływanie na procesy emocjonalne i zachowania społeczne oraz twórczą aktywność,
 • usprawnianie funkcji psychomotorycznych u dzieci o nieharmonijnym rozwoju,
 • samodzielne tworzenie przez dzieci wzorów do piosenek oraz własnych tekstów i muzyki,
 • wspomaganie MDS gimnastyką twórczą K. Orffa, R. Labana, M.A. Kniessów oraz metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne.

Realizujemy Programy Własne

 1. „Podróże w zaczarowany świat muzyki” – czyli jak rozwijać naturalną aktywność twórczą i artystyczną dziecka oraz jego zdolności kierunkowe z wykorzystaniem muzyki.
 2. Program profilaktyki zdrowia – wyrabianie u dzieci zachowań i nawyków przyczyniających się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego.
 3. Praca usprawniająco – korekcyjna z dzieckiem leworęcznym
 4. „Myślę więc jestem” - filozofia dla dzieci – rozwijanie umiejętności dyskusji, dialogu, wspólnego dociekania
 5. Program Wczesnej Profilaktyki Mowy – stymulowanie rozwoju mowy u dzieci młodszych
 6. Program stymulowania rozwoju zdolności twórczych dzieci przy pomocy elementów synektyki
 7. „Książka moim przyjacielem”- wartościowe spotkania z bohaterami. Moc głośnego czytania.

System wychowawczy przedszkola – wychowanie do wartości

System wychowawczy przedszkola, uwzględnia normy postępowania, skupione wokół następujących obszarów: pozytywny obraz własnego „ja”, bezpieczeństwo, zdrowie, kultura zachowania, umiejętność współżycia w grupie. Wartości i umiejętności, które rozwijamy w dziecku to m.in.:

 • Radość życia
 • Uczciwość
 • Otwartość uczuć
 • Poczucie odpowiedzialności
 • Akceptacja różnic pomiędzy ludźmi
 • Tolerancję
 • Aktywność twórczą
 • Zdolność do nawiązywania przyjaźni i wierności
 • Umiejętność obserwacji
 • Umiłowanie przyrody, roślin, zwierząt
 • Pomysłowość
 • Zręczność ciała i rąk
 • Znajomość historii własnej rodziny, miasta, regionu, kraju
 • Rozbudzanie zainteresowania sztuką, kulturą sportem
 • Ciekawość wszystkiego i jej zaspokojenie