Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 

 

I. KRYTERIA brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:

 

LP Kryteria Liczba pkt dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
1 Wielodzietność rodziny kandydata 128 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1)
2 Niepełnosprawność kandydata 128 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046 i 1948)
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców 128
4 Niepełnosprawność obojga rodziców 128
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 128
6 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 128 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697)
7 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 128 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym  obowiązują następujące kryteria:

 

 1.  zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu  przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 64 pkt.  (dokumenty potwierdzające - kopia pierwszej strony zeznania  podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie,
 2. zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 pkt. (dokumenty potwierdzajace zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,

 3. ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców - 16 pkt. ( dokumenty potwierdzające - dokument, o którym mowa w pkt 2 potwierdzający zatrudnienie,  oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się  o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy,

 4. kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko - 8 pkt. (dokumenty potwierdzające - deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko,

 5. uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka - 4 pkt. (zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka lub oświadczenie,

 6. zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie - 2 pkt. (oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

 
 
ARCHIWUM 2017/18
 
 


II. OPIS PRZEBIEGU REKRUTACJI


Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Od dnia 19 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej torun.formico.pl dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert, w których znajdą takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola.

1. Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola


Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli trwa od 9 kwietnia 2017 r. do 10 maja 2017 r.  Obejmuje ona wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Aby dziecko wzięło udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do:

 1. wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
 2. określenia we wniosku kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (maksymalnie 5 przedszkoli);
 3. dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

Pierwszy sposób:
Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (torun.formico.pl), drukuje go i podpisuje. Następnie udaje się do przedszkola pierwszego wyboru w celu złożenia wniosku. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami rodzic jest zobowiązany dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru najpóźniej do 10 maja 2017 r.

Drugi sposób:
Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia wniosek w wersji papierowej i udaje się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu. Formularz wniosku można otrzymać w każdym przedszkolu. Wniosek oraz załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów należy dostarczyć najpóźniej do 10 maja 2017 r.

2. Kwalifikowanie dzieci do przedszkola
W tej części postępowania rekrutacyjnego system kwalifikuje dzieci do przedszkoli biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.  

3. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola
W dniu 29 maja 2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola
Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola, zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie od 29 maja do 2 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.

5. Listy dzieci przyjętych do przedszkola
W dniu 6 czerwca 2017 r. komisja rekrutacyjna przedszkola podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

6. Postępowanie uzupełniające i Informator o wolnych miejscach w przedszkolach
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
W postępowaniu uzupełniającym, rodzice dzieci nieprzyjętych do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, które posiada wolne miejsca.
Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać na stronie torun.formico.pl oraz w poszczególnych przedszkolach.

 • Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej odbywać się będzie w terminie od 19 czerwca do 23 czerwca 2017 r.
 • W dniu 3 lipca 2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania uzupełniającego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola.
 • Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola, zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie od 3 lipca do 7 lipca 2017 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej nastąpi 10 lipca 2017 r.


Do postępowania uzupełniającego kryteria naboru stosuje się odpowiednio.

Wykaz przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Nazwa jednostki Adres głównej siedziby jednostki Informacje o oddziałach zlokalizowanych poza główną siedzibą jednostki
Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Strumykowa 13  
Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Stawisińskiego 7  
Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Skłodowskiej-Curie 43/45  
Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Bydgoska 34  
Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Dekerta 27/35 1 oddział w budynku przy ul. Czarnieckiego 8
Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Szosa Chełmińska 130  
Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Łąkowa 44  
Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. Chabrowa 49  
Przedszkole Miejskie Nr 9 ul. Gagarina 130 2 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Fałata 96
Przedszkole Miejskie Nr 10 ul. Rydygiera 12  
Przedszkole Miejskie Nr 11 ul. Niesiołowskiego 4 5 oddziałów w budynku przy ul. Buszczyńskich 11
Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. Złota 1A 3 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Hallera 79
Przedszkole Miejskie Nr 13 ul. Konstytucji 3-go Maja 14  
Przedszkole Miejskie Nr 14 ul. Inowrocławska 44  
Przedszkole Miejskie Nr 15 ul. Bażyńskich 22  
Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sucharskiego 2  
Przedszkole Miejskie Nr 17 ul. Gagarina 210  
Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Wielkie Garbary 9  
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Targowa 17  
Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Legionów 210  
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żwirki i Wigury 1  
Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Łąkowa 13  
Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Bema 66  
Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Łyskowskiego 28  
Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Rzepakowa 7/9  
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Gagarina 36  
Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Krasińskiego 45/47  
 Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Hallera 79  
 Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Paderewskiego 5/11  
 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Dziewulskiego 2  
Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Rudacka 26-32  
Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Wyszyńskiego 1/5  
Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Osikowa 11  
Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Ogrodowa 3/5  
Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Przy Skarpie 13  
Szkoła Podstawowa Nr 31 ul. Dziewulskiego 41B  
Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Kos. Kościuszkowskich 11  
Szkoła Podstawowa Nr 34 ul. Włocławska 237/239  
Szkoła Podstawowa Nr 35 ul. Krynicka 8  

 


Wykaz przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną do oddziałów integracyjnych i specjalnych, będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru (za wyjątkiem szkół specjalnych tj. Zespołu Szkół Nr 6 oraz Zespołu Szkół Nr 26).

Nazwa jednostki Adres placówki Specyfika oddziałów
Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Stawisińskiego 7 specjalne i integracyjne
Przedszkole Miejskie Nr 10 ul. Rydygiera 12 integracyjne
Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sucharskiego 2 specjalne i integracyjne
Zespół Szkół Nr 16 (Szkoła Podstawowa Nr 16) ul. Dziewulskiego 2 integracyjne
Zespół Szkół Nr 31 (Szkoła Podstawowa Nr 31) ul. Dziewulskiego 41B integracyjne

 

III. DODATKOWE INFORMACJE

 

Ze względu na modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 11 (budynek przy ul. Buszczyńskich 11) oraz rozbudowę Przedszkola Miejskiego Nr 15 przy ul. Bażyńskich 22 istnieje zagrożenie opóźnienia o 2 miesiące rozpoczęcia uczęszczania dzieci do:

 

 • 5 oddziałów w PM Nr 11 - budynek przy ul. Buszczyńskich 11 (3 oddziały dzieci 3-letnich, 2 oddziały dzieci 4-letnich – w tym 1 integracyjny);
 • 2 oddziałów w PM Nr 15 (1 oddział dzieci 3-letnich, 1 oddział dzieci 4-letnich).

 

 


* UWAGA

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych w ustawie o systemie oświaty (niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata, objęcie pieczą zastępczą) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (np. zaświadczenie z zakładu pracy, umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie rodziców kandydata lub zaświadczenie z uczelni, że rodzice kandydata studiują w trybie stacjonarnym; deklaracja złożona w Urzędzie Skarbowym w Toruniu do rozliczeń podatku PIT) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO  PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/19

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03 – 29.03.2018 r. 28.05 – 04.06.2018 r.
 2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
do 11.04.2018 r. do 11.06.2018 r.
 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

25.04.2018 r. 15.06.2018 r.
 4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

25.04 – 09.05.2018 r. 15.06. – 22.06.2018 r.
 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

16.05.2018 r. 26.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


UWAGA !!!

 Zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych odbędzie się

19 czerwca 2018r. o godz. 17:00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie na zebranie, tylko jednego rodzica (na zebranie nie przyprowadzamy dzieci).

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019

Strona  systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli
torun.formico.pl


Dnia 1 marca 2018 r. rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do:

 • przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • klas pierwszych w szkołach podstawowych,
 • oddziałów sportowych i dwujęzycznych wyższych niż klasa pierwsza w szkołach podstawowych,

zostały określone w zarządzeniach Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2018 r. i z dnia 31 stycznia 2018 r.

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, ustanowione w 2017 roku przez Radę Miasta Torunia pozostają aktualne i są zawarte w uchwałach Rady Miasta Torunia:

 • nr 552/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania,
 • nr 551/2017 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Nowaczyk, Natalia Krawczinska

CZERWIEC 2018

Co Słychać Na Wiosennej Łące.

 1. „Na łące biega lato” -  słuchanie piosenki ,  zabawy  rytmiczno-ortofoniczne  
 2. „Z wizytą na łące i ogródku” – wycieczka na działki ogrodnicze i pobliską łąkę (ul. Przybyszewskiego) 
 3. Twórczy czwartek - „Barwy łąki”-  praca plastyczna (malowanie do muzyki A. Vivaldiego), zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda R. Labana, 
 4. „Spotkanie na łące”- konstruowanie gry ściganki (met. Gruszczyk Kolczyńska) , zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 5.  „Na łące”- zabawy badawcze „tajemnice roślin -światło i woda”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych – met. Labana  
 6. „Skąd się bierze miód” – spotkanie z pszczelarzem tatą Franka

Zabawa ruchowa (wieloznaczna) „Jestem kolorowym motylem
Zestaw ćwiczeń porannych
Zestaw  ćwiczeń  gimnastycznych – metoda R. Labana, pt. „Majowa łąka”


„Wakacje Tuż Tuż…!” (2 Tyg)

 1. „Zanim będę uczniem„ - wycieczka do Szkoły Podstawowej Nr 5 
 2. „Pożegnania nadszedł czas”- uroczystość z okazji zakończenia roku przedszkolnego
 3. „Dokąd chciałbym pojechać”-  dziecięce filozofowanie „Co by było, gdyby wakacje byłyby cały rok…..”, nauka piosenki pt. „ Lato, o- ho”
 4. „Lato Oho ”- opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu 
 5. „Wakacyjne rady”- nauka wiersza W. Badalskiej (inscenizowanego sylwetami) improwizacje ruchowo- rytmiczne (m. R Labana z El. M. Kniessów)
 6. Twórczy czwartek - „Wakacje moich marzeń”- opowiadanie twórcze, redagowanie książki pod tym tytułem (techniki łączone), zestaw ćwiczeń gimnastycznych (m.zadaniowa) 
 7. „Jakie jest morze”-  praca plastyczna techniką Colag’e., zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( m. W. Scherborne) 
 8. „ Wesołe lato”- rozwiązywanie zagadek słuchowych, ruchowych;  malowanie muzyki  farbami plakatowymi” Odgłosy wiosny„- Johann Strauss, zestaw ćw. gimnastycznych, ( met. Zadaniowa)
 • Zabawa ruchowa ( forma aerobicu)
 • Zabawa integracyjna „Butelka”- dzieci będą puszczały w ruch butelkę , mówiły sobie komplementy, wykonywały miłe gesty.
 • Zabawa z el podskoku „Pajace” 
 • Zabawa z el. biegu „Motyle
 • Zestaw ćwiczeń porannych
 • Zestaw ćw. Gimnastycznych( met. R. Labana).
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. zadaniowa)

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO - Zadania

 • Jestem ciekawy świata
 • Ułóż krótką rymowankę o lecie
 • Podaj nazwy 5 mieszkańców łąki, 
 • Wymień minimum 6 najważniejszych zasad  bezpieczeństwa podczas wakacji 
 • Wykonaj broszurkę (obrazkową) o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji
 • Mam sprawne ciało i artystyczną duszę
 • Wykonaj motyla z origami
 • Poprowadź krótki aerobic 
 • Narysuj dalszą część  łąki
 • Bawię się matematyką
 • Wypełnij wiosenną mandalę i
 • Policz elementy w zbiorach. Napisz w okienkach odpowiednie liczby, narysuj odpowiednią liczbę oczek.
 • Pomaluj rysunki - ćwiczenie umiejętności liczenia 
 • Ułóż samodzielnie zadanie z treścią i zapisz stosując odpowiednie znaki matematyczne
 • Będę uczniem – uczę się czytać i pisać
 • Rozwiąż rebusy obrazkowo-literowe
 • Wymień dwa rysunki spośród wielu, których nazwy sie rymują - ćwiczenie słuchu fonematycznego, spostrzegawczości
 • Przeczytaj tekst i narysuj wg wskazówek
  Zadanie dodatkowe
 • Wykonaj budowlę z klocków edukacyjnych lego według. wzoru  - umiejętność posługiwania się instrukcją, odwzorowanie, kształcenie zmysłu konstrukcyjnego 
 • Skomponuj własną melodię 
 • Wykonaj rysunek dla kolegi/koleżanki 
 • Zadania zaprojektowane przez dzieci wraz z rodzicami

METODA DOBREGO STARTU
„Lato oho” opracowanie piosenki – projektowanie wzoru

KLUCZ DO UCZENIA
Matematyka -  sesja 42, 43, 44,45
Konstrukcje – sesja 33, 34, 35, 36

PROGRAM  „PRZYJACIELE  ZIPPIEGO”
VI.  Dajemy sobie radę
Różne sposoby radzenia sobie
Jak pomagać innym
Adoptowanie się do nowych sytuacji
 Wspólne świętowanie

PROGRAM  „Chroń Się Przed Kleszczami Wszystkimi Sposobami!”

„W LITERKOWIE” , „W CYFERKOWIE” – utrwalenie umiejętności czytania, liczenia, pojęć matematycznych,  ćwiczenia grafomotoryczne

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM     

 1. Wycieczka na ogródki działkowe ul. Przybyszewskiego
 2. Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 5
 3. Festyn z okazji Dnia Dziecka 
 4. Bajka Rodzice –dzieciom,” Calineczka”
 5. Bajka – Studenci - Dzieciom
 6. Prowadzenie rozmów indywidualnych nt. dziecka ( wskazówki dot. gotowości szkolnej),
 7. Pomoc w organizacji zakończenia roku 
 8. Udział rodziców w głośnym czytaniu dzieciom  
    

 

MAJ

Angielski

1.Transport

 • Środki transportu: a car, a plane, a bus, a train, a bike, a boat
 • zabawa ruchowo-naśladowcza: there is a bike on the road, there is a plane in the sky...
 • Próba opisania środków transportu z określeniem ich kolorów: My car  is blue, My bike is yellow

2. My family – rodzina

 • Praca z ilustracją przedstawiającą rodzinę. Słownictwo: family, mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, uncle, aunt, niece, nephew
 • Memory game, Family Members
 • „Where is daddy, where is mummy”. Dzieci próbują wskazać członków rodziny


3. Utrwalanie

 • Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń
 • Przygotowywanie przedstawienia na zakończenie przedszkola

 

Klucz do uczenia się

 • Matematyka 1, SESJA 44-47
 • Konstrukcje, SESJA 29-32

Zadania tygodnia

 1. Historyjka obrazkowa – Dzień taty
 2. Pokoloruj mozaikę według legendy. Odgadnij co przedstawia rysunek?
 3. Ułóż puzzle
 4. Pokoloruj obrazki kończące się na głoskę „O”
 5. Dokończ rysunek wycinając brakujące elementy
 6. Narysuj swój potret
 7. Gdzie jest więcej zabawek, a gdzie mniej?
 8. Z pierwszych liter słów zilustrowanych na obrazkach ułóż wyraz i zapisz go. Liczby wskażą Ci kolejność
 9. Wybierz pasujący kontur lokomotywy
 10. Narysuj pociąg według własnego pomysłu
 11. Stwórz pociąg z mozaiki geometrycznej
 12. Połącz pojazd z jego źródłem zasilania
 13. Narysuj w każdym wagoniku przedmioty według instrukcji 
 14. „Mniej czy więcej?  - porównywanie liczebności zbiorów
 15. Połącz litery z abecadła w odpowiedniej kolejności. Zgadnij co powstało?
 16. Pokoloruj wszystkie przedmioty rozpoczynajace się na literę P


Rodzinnie – nasze święta

 1. „Moi rodzice” - tworzenie zdań niedokończonych, praca plastyczna (malowanie portretów), zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 2. „ Gdzie pracuje mama?” - słuchanie wiersaz M. Ledwoń „Czym zajmuje się mama”  inspiracją do rozmowy nt.  Pracy rodziców, „Jaki to zawód” - zabawa dydaktyczna (klasyfikacyjna)
 3. „Prezent dla mamy i taty” - Zabawa matematyczna „Kwiaty na wasze święto” inspiracją do wykonania prezentów dla rodziców
 4. Metoda Dobrego Startu – opracowanie piosenki
 5. „To wszystko dla Was”  - uroczystość z okazji święta Mamy i Taty
 6. „Moje prawa” - słuchanie wiersza Dominiki Góry, praca przy ilustracjach inspiracją do rozmowy nt praw dziecka i odmienności, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 7. „Dzieci” - nauka wiersza Doroty Gellner inspiracją do burzy mózgów i  wykonania sylwet dzieci z różnych stron  swiata (girlanda),
 8. „Kolorowe dzieci” - nauka piosenki Majki Jeżowskiej inspiracją do zabaw ruchowo naśladowczych, zabawa dydaktyczna memory  z wykorzystaniem zdjęć dzieci z różnych stron świata,  

Zabawy ruchowe

 • „ Pomagamy mamie” - zabawa ruchowa – dz. powinny: nasladować codzienne czynności domowe (pranie, prasowanie, gotowanie)
 • „ Zabawa z elementem rzutu „Do kosza wrzuć” - dz. powinny: zgnieść gazetę w kulkę, ustawić się jeden za drugim w dwóch drużynach, podjąć próbę trafienia do kosza, poradzić sobie z niepowodzeniem

Zestaw ćwiczeń porannych

 • Z elementami korekty – dz. powinny: wspinać się na palcach, chodzić na piętach, wykonywać ruchy ramion do tyłu, kotygować swoją postawę, podjąć próbę pionizowania swojego ciałą
 • Zgadnij kim jestem – ćwiczenia naśladowcze z elementami pantonimy

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

 • metoda W. Sherborne – dz. powinny: orientować się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, sprawnie dobierać się w pary według określonego kryterium, nawiązać bliższy kontakt i współpracować z partnerem
 • metoda zadaniowa – dz.powinny: wykonywać ćwiczenia mięsni brzucha w leżeniu tyłem, przekładać woreczek pod kolanem, wykonać serię podskoków, ćwiczyć koordynację


„Kolej” - projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu

Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych

 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej kolei i tego co dam daje – w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci
 • Czego dzieci chcą się dowiedzieć o kolei – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu

  Etap II – Realizacja projekt
  planowane wydarzenia:
  •    Wycieczka autobusowa  na Dworzec Główny
  •    Tworzenie pociągu przyjaźni (według koncepcji Planu Daltońskiego)
  •    Stworzenie kącika kolei w przedszkolu (książki, zabawki)
  •    Spotkanie z ekspertem – Tymon z tatą
  •    wiesz D. Gellner „ Kolorowy pociąg”, „Stoi na stacji lokomotywa”
  •    Tworzenie pociągu z origami
  •    zabawy z mozaiką geometryczna
  •    piosenka „Jedzie pociąg z daleka”
  •    zapoznanie dzieci ze znakami drogowymi
  •    zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
  •    Tworzenie gry ściganki ( met. Gruszczyk – Kolczyńskiej)
  •    Prezentacja wiersza J. Tuwima „ Lokomotywa” z czynnym udziałem dzieci.
  •    zabawy matematyczne
  •    Tworzenie loko,motywy z rurek papierowych
  •    Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne (Budowanie z klocków pociągu)
  •    Dziecięce filozofowanie : Co by  było gdyby..."

Etap III – podsumowanie projektu badawczego
- Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
- Zrobienie wystawki z prac plastycznych


Przygotowanie do nauki czytania i pisania
•     doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
•     wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej,
•     rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
•     Ćwiczenie słuchu fonematycznego
•    dzielenie wyrazów na sylaby
•    różnicowanie słów podobnie brzmiących
•     analiza i synteza wyrazów
•     rozwijanie zainteresowaniem czytaniem
•    wprowadzenie liter: Ww, Zz,

Współpraca z rodzicami i środowiskiem  
•    Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami
•    udział rodziców w akcji
•    wycieczka na działki (Inicjatywa mamy Weroniki Kardasz)
•    8.05 – wycieczka do Szafarni
•    11.05 – zajęcia dla nauczycieli z Przedszkola w Inowrocławiu
•    zajęcia otwarte dla rodziców (termin do uzgodnienia)
•    15.05 – muzyka etniczna
•    16.05 – wycieczka do Biblioteki Pedagogicznej (Inicjatywa mamy Idy)
•    23.05 – uroczystość Dnia Mamy i Taty
•    wyjście do Szkoły Podstawowej nr 4 (termin do uzgodnienia)
•    „Cała Polska czyta dzieciom

 

KWIECIEŃ

Spring – Wiosna

 1. Spring is here song (piosenka)
 2. Zapoznanie się ze słownictwem: bluebird, bee, ladybug, butterfly, frog
 3. Rozpoznanie ich na obrazkach i próba ich nazwania
 4. Podążanie za słowami piosenki i nabywanie umiejętności pokazywania
 5. Włączanie się do śpiewu piosenek
 6. Spring Bingo Game 
 7. Spring Games

I am Polish – Jestem Polakiem Jestem Polką

 1. Making Polish Flag (tworzenie polskiej flagi)
  Umiejętność mówienia jakiej jestem narodowości
 2. Utrwalanie poznanego już słownictwa oraz wyrażeń
  Przygotowywanie przedstawienia na zakończenie przedszkola

Kontynuacja projektu  „Co nam daje wiosna?”

 • Kontynuacja planowanych wydarzeń:  
 • Spacery po okolicach przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie 
 • „Co słychać wiosna w gniazdach”  -  wiersz „Ptasie plotki inspiracja zabaw przy tablicy interaktywnej
 • Wycieczka do planetarium – Jak powstają pory roku?  
 • Wycieczka do marketu Carrefour – wiosenne zakupy, wizyta w piekarni (organizacja p.Balewski)
 • wiosenne zapachy – aromaterapia 
 • „Wiosna w muzyce Klasycznej” – malowanie muzyki, aktywne słuchanie muzyki (met. B. Strauss) 
 • Wiosenne zabawy badawcze „Festiwal Nauki i sztuki” 
 • „ Psie rozterki wiosną „ – spotkanie z labradorką Filipa
 • udział w konkursach plastycznych
 •  „Co wiosną słychać w szkolnej ławce”- spotkanie integracyjne w Szkole Podstawowej nr 4 
 •  „Wiosenne wieści z ula” – spotkanie z p. Kaliszewskim
 • Etap III – podsumowanie projektu badawczego
  „Quiz wiosenny” – podzielenie się wiedzą z dziećmi z młodszych grup  
   Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
   Zrobienie wystawki z prac plastycznych

Zabawy  ruchowe

 • "Zabawki napełniane powietrzem" - zabawa ruchowa połączona z ćw. ortofonicznym 
 • „Zajączki”  zabawa ruchowa z elementem 
 • „Kogut i kury” zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa 
 • „A ram sam, sam.” - zabawa. Wieloznaczna
 •  „Tańczymy labada” - zabawa z elm. Naśladowczym
 •  „Ptaszki w gniazdach” - zabawa orientacyjno-porządkowa 
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
  z elementami metody W. Sherborne, metoda zadaniowa, z elementami metody Dennisona

Zadania tygodniowe :

 • Jestem ciekawy świata - Co nam daje wiosna ? – odpowiedz na pytanie uzasadniając wypowiedź, Nagraj swoją wypowiedź na dyktafon
 • Wiosenny ogródek – zasadź  swoją fasolkę  (według instrukcji) – dbaj o nią, by wyrosła na piękną roślinę  
 • Bawię się matematyką -  „Matematyczne kłódki” – znajdź odpowiedni kluczyk , do odpowiedniej kłódki – połącz kropki z liczbą
 • Czego więcej , czego mniej - Policz elementy w zbiorach. Napisz w okienkach odpowiednie liczby, wpisz odpowiedni znak  <, >, =
 • Mam sprawne ciało i artystyczną duszę –   Złap piłkę  - złap piłkę do koszyczka umocowaną do sznurka, 6 razy. Wykonaj bociana metodą orgiami, 
 • Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać  „Magiczna układanka” - - ułóż  nazwy przedmiotów  za pomocą przekładanki literowej –przygotowanie do nauki czytania i pisania, kształtowanie umiejętności wyodrębniania głosek,  Rozwiąż rebusy obrazkowo literowe ( 5 wybranych)
 • Zadanie dodatkowe
 • Wykonaj budowlę z klocków edukacyjnych lego według. Wzoru  - umiejętność posługiwania się instrukcją, odwzorowanie, kształcenie zmysłu konstrukcyjnego
 • Zaznacz w kalendarzu , w którym dniu nasze przedszkolne laki obchodzą  urodziny -  umiejętność posługiwania się kalendarzem

Jesteśmy polką i polakiem - … kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał ją i ty…

 1. „Jesteśmy Polką i Polakiem”  – nauka piosenki, malowanie farbami plakatowymi na dużych formatach „Moja Ojczyzna” 
 2. „Polak Mały!"  - film o polskich symbolach narodowych, wydzieranka  „Symbole Polski” - praca w grupach (daltońska tablica współpracy) 
 3. „Wśród przyjaciół” -  grupowy Przegląd Piosenki Patriotycznej” , zestaw ćwiczeń gimnastycznych (met. Zdaniowa) 
 4.  „Razem przez Polskę” – zabawa dydaktyczna ( pomysł Hani wraz z rodzicami ), zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( metoda W. Sherborne) 
 5. „Od harcerza do żołnierza” – spotkanie z rodzicami Oli z grupy  harcerką i żołnierzem, propagujące patriotyzm, historię Polski, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 6. Zabawy  ruchowe
   „W kręgu” – zabawa bieżna
  „Skaczące nutki” - z elementem skoku.
  „Mijanie” – zabawa bieżna
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
   metoda zadaniowa , metoda W. Sherborne

Zadania tygodniowe :

 • Jestem ciekawy świata - Zabawny mecz – „Polska – Reszta Świata „ - rozegranie meczu piłki nożnej, przy pomocy słomek do picia oraz piłeczki z włóczki - usprawnianie aparatu mowy, przeżywanie sukcesów i porażek, kształtowanie umiejętności zgodnego współzawodnictwa
 • Bawię się matematyką - Ułóż samodzielnie zadanie z treścią i zapisz stosując odpowiednie znaki matematyczne 
 • Mam sprawne ciało i artystyczną duszę –  wykonaj-  Flagę Polski  według instrukcji  
 • Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać - narysuj obrazek według instrukcji – samodzielne czytanie ze zrozumieniem, orientacja kierunków na kartce
 • Zadanie dodatkowe - wymyśl samodzielnie i wykonaj  własny szlaczek w liniaturze

Metoda dobrego startu - „Wiosna” opracowanie piosenki – projektowanie wzoru

Klucz do uczenia
Matematyka 1  

 • sesja 40 -  Klaśnij, tupnij, podskocz, licz! - zaprezentowanie przez dzieci rozumienia podstawowego liczb w zakresie od 0 do 10
 • sesja 41 - Matrioszki – pięć sióstr - utrwalanie zasady porządkowania „krok po kroku” 
 • sesja 42 - Czy mnie oczy nie mylą? - poznanie pojęcia stałości liczby
 • Sesja 43 - Kropkowe mieszkanie i matematyczna wyspa - utrwalenie rozumienia układu liczb (od 1 do 10)
  Konstrukcje
 • sesja 26 - Elewacja dwupiętrowego domu – budowanie zgodnie z przykładem – ukryta konstrukcja - utrwalenie wiedzy o głównych elementach konstrukcyjnych domu, ich położeniu względem siebie i istnieniu w przestrzeni wewnętrznej 
 • sesja 27 -  Duży i mały dom – budowanie zgodnie z podanymi kryteriami i indywidualnym projektem, rozwijanie umiejętności budowania przedmiotów, w oparciu o podane kryteria
 • sesja 28 -  Domy dla samochodów – budowanie garaży zgodnie z podanymi kryteriami - utrwalenie słownictwa opisującego wielkość konstrukcji

Program  „Przyjaciele  Zippiego”
III. Nawiązywanie i zrywanie więzi
1. Jak utrzymać przyjaźń.
2.  Doznawanie samotności.
3. Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem
4. Jak nawiązywać przyjaźnie

IV. Rozwiązywanie konfliktów
1. Jak rozpoznać dobre rozwiązania
2. Prześladowanie

W cyferkowie i literkowie :  

 • Ćwiczenia słuchu fonetycznego
 • Ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych np. głoski: s – sz – np. zabawa „Gaszenie pożaru”.
 • rozróżnianie zdania z tekstu, wyrazów ze zdania, rozróżnianie głosek w nagłosie wygłosie śródgłosie, ćwiczenie  poprawnego głosowania analiza i synteza wyrazów
 • wprowadzenie liter  - wW, fF, gG
 • Podtrzymywanie zainteresowań czytaniem (dzieci czytające)
 • rozwiązywanie zadań z tekstem , układanie działań
 • utrwalanie liczb porządkowanych
 • stosowanie znaków > < =

Współpraca ze środowiskiem

 • prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami,
 • udział rodziców w czytaniu dla dzieci
 • pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek
 • organizowanie przez rodziców materiałów do zajęć,
 • wykorzystywanie sugestii rodziców dotyczących prowadzonych zajęć 
 • Wyjście na Wydział Chemii na Festiwal Nauki i Sztuki  
 • Spotkanie integracyjne w Szkole Podstawowej nr 4 – uczestniczenie w lekcji
 • Spotkanie na działkach („Wiosna w ogrodzie”)
 • Spotkanie z tatą Filipa i ich labradorską
 • Wyjście do Planetarium

 

 

 

MARZEC

JĘZYK ANGIELSKI

 • Zabawa powitalna „Introduce yourself”
 • Zapytanie “How are you”? Odpowiedź: I’m… dzieci wyrażają uczucie jak się czują.
 • Easter. Słownictwo: basket, bunny, chick, chicken, eggs.
 • The way the bunny hops song. Słownictwo: hop, shake, wiggle, flop.
 • Cress planting – sadzenie rzeżuchy. Słownictwo: cress, cotton wool, cup, seeds, water.
 • Egg and spoon race
 • Easter Egg Hunt

 

ZADANIA TYGODNIA

 • Sporty zimowe” - rysowanie po sladzie, rozpoznawanie sportów po przedmiotach
 • Stwórz z partnerem figure
 • „Łyżwy” - uzupełnij ciąg logiczny
 • Wskaż przedmioty rozpoczynające się na głoskę „O”
 • Po czym poznajemy, że już jest wiosna? Wymień 4 takie rzeczy
 • Stwórz rysunek  „Pani Wiosna”
 • Tworzenie obrazka z mozaiki  geometrycznej, nadawanie mu nazwy
 • Połącz w pary rysunki rozpoczynające się na tą samę sylabę
 • Pieczenie mazurka” - historyjka obrazkowa
 • Kurczątko w pisance” - wycinanka
 • Połącz w pary rysunki tworzące rym

Zadania dodatkowe: wykorzystanie zadań zgromadzonych od dzieci i rodziców

Bieg po zdrowie – Olimpiada sportowa

 1. „Olimpiada w Jarzynowie” - nauka piosenki, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 2. „Zimowa olimpiada” - słuchanie wiersza, ,malowanie farbami
 3. Metoda Dobrego Startu – opracowanie piosenki „Ryby bawią się w berka”
 4. Twórczy czwartek - ”Elementarz sportowy” słuchanie wiersza,  konstruowanie gry ściganki (met. Gruszczyk – Kolczyńskiej)
 5. Olimpiada sportowa” -zimowa olimpiada przedszkolaków

Realizacja  programu: „klucz do uczenia się”

„Co nam daje wiosna?” - projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu

 • Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych
 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej wiosny i tego co dam daje – w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci
 • Czego dzieci chcą się dowiedzieć o wiośnie – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu


Etap II – Realizacja projekt
planowane wydarzenia:

 1. Wycieczka po okolicach przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie
 2. szkicowanie „Wiosny”
 3. Tworzenie „Ogródka Pani Wiosny”w kąciku Przedszkolnym – działalność gospodarczo - przyrodncza
 4. Wycieczka do planetarium – Jak powstają pory roku?
 5. Wiosna na działce – wycieczka do ogródków działkowych
 6. Wiosenne porządki – segregacja śmieci
 7. Wycieczka do marketu carrefour – wiosenne zakupy, wizyta w piekarni
 8. Tworzenie z rodzicami ozdób na kiermasz świąteczny
 9. Przedszkolne obchody „Pierwszego Dnia Wiosny”
 10. „Czerwony Kapturek” występ teatralny z udziałem rodziców
 11. wiosenne zapachy – aromaterapia
 12. Wiosenne tak lub nie - quiz
 13. „Marcowa kartka z kalendarza” - utrwalanie symboli pogodowych w formie gry bingo
 14. piosenki (utwory) „ Zielona Wiosenka”, „Wiosna” Antonio Vivaldi, „Wielkanoc”, 
 15. wiersz „Ptasie radio”, „Na wielkanocnym stole”, „Jajko”, Przygoda Wielkanocna” 
 16. poznanie tradycji i symboli związanych ze świętami Wielkanocnymi
 17. doskonalenie umiejętności tworzenia ozdób metodą origami
 18. Zabawy badawcze z mamą Filipa
 19. Międzygrupowy „Przegląd Piosenki o Zdrowiu”
 20. udział w konkursach plastycznych
 21. Wycieczka do muzeum etnograficznego – zapoznanie ze zwyczajami światecznymi     charakterystycznymi z naszym regionem


Etap III – podsumowanie projektu badawczego
Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
Zrobienie wystawki z prac plastycznych

W Literkowie

 •  doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
 •  wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej,
 •  rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 •  Ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • różnicowanie słów podobnie brzmiących
 •  analiza i synteza wyrazów
 •  rozwijanie zainteresowaniem czytaniem
 • wprowadzenie liter:Uu, Pp, Cc, Rr

WSPÓŁPRACA z RODZICAMI I ŚRODOWISKIE

 • Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami
 • udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom
 • 07.03 – zimowa olimpiada
 • 21.03 – teratr Zaczarowany Świat „Wiosna”
 • 23-24.03 – kiermasz świąteczny

 

LUTY

Uhuha,  Uhuha  Czy Zima Jest Nudna? - projekt edukacyjny - kontynuacja projektu z miesiąca stycznia

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elem. metody gimnastyki twórczej R.Labana
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - metoda zadaniowa
  Zestaw ćwiczeń porannych z elementami korekty
  Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Wyścig kuligów”
  Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Bal śnieżynek”
 • Zadania tygodniowe :
  Jestem ciekawy świata – miś zwichnął, nóżkę  załóż mu bandaż uciskowy
  Bawię się matematyką– ułóż samodzielnie zadanie z treścią i zapisz stosując odpowiednie znaki matematyczne
  Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać – odczytaj wyrazy i przyklej do odpowiedniej ilustracji
  Mam sprawne ciało i artystyczną duszę –  pokoloruj zimowe mandale
  Zadanie dodatkowe - wykonaj budowlę z klocków edukacyjnych lego według instrukcji

„Jak Rozmawiać Z Dziećmi O AIDS?” -  Razem Poprzez Świat!

 • Cele:
  zapoznanie z pojęciami: wirus HIV, choroba AIDS, odporność organizmu
  kształtowanie postawy akceptacji, tolerancji i właściwego zachowania wobec innych
  uświadomienie, w jaki sposób należy zachowywać się w kontaktach z osobami zakażonymi
  uświadomienie, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo, aby uniknąć choroby
  wyjaśnienie co to jest symbol solidarności

I Blok – Wiedza

 • „Jacy jesteśmy” – wiersz B. Szelągowskiej,  malowanie farbami  ( kolegi/koleżanki) (zapoznanie z bohaterem kolorowanki „Zawsze razem” – Dominikiem (s. 2-3)


II Blok – Życie

 • „Każdy jest inny”- rozmowa, zabawa integracyjna „Przez różowe okulary”, (praca z kolorowanką „Zawsze razem”, s. 3-5)


III Blok – Choroba, Wsparcie

 • „Nieruchomy woreczek”- słuchanie piosenki , rysowanie pastelami „Miła niespodzianka”, ( praca z kolorowanką  „Zawsze razem”, s. 6-9)

IV Blok – Bezpieczeństwo

 • „Bawimy się bezpiecznie” – zabawa dydaktyczna, scenki dramowe  (techniki parateatralne), (praca z kolorowanką „Zawsze razem”, s. 10 i 14 )

V Blok – Akceptacja

 • "Drzewo życzeń" -  bajka „ O rybaku i złotej rybce” wstępem do  zabaw rytmiczno-ruchowych, rysowanie pisakami pt " Drzewo życzeń” , (praca z kolorowanką  „Zawsze razem”, s. 11-13)

Zakończenie programu  -  przypięcie każdemu dziecku czerwonej kokardki oraz wręczenie książki „Mali Przyjaciele”

 • Zabawa naśladowcza - "Czyścioszki”
  Zabawa z elementem biegu  - "Nawlekanie koralików”
  Zabawa metodą Dennisona - "Ziewanie energetyczne"  –
  Zestaw  ćwiczeń gimnastycznych – metoda R. Labana
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - metoda W. Sherborne  
 • Zadania tygodniowe :
  Jestem ciekawy świata – ułóż wyliczankę
  Bawię się matematyką – policz elementy w zbiorach, napisz w okienkach odpowiednie liczby, narysuj odpowiednią liczbę oczek
  Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać –  wymień dwa rysunki spośród wielu których nazwy się rymują
  Mam sprawne ciało i artystyczną duszę – wykonaj obrazek dla chorego kolegi   
  Zadanie dodatkowe - wyklaszcz rytm zilustrowany układem kółek

Mamy Swoje Prawa I Obowiązki – walczył o nie Janusz Korczak - Przyjaciel Dzieci

 1. „Król Maciuś I” – słuchowisko (prezentacja - tablica interaktywna), praca techniczna (wykonanie korony "Praw dziecka"),  zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 2. „Mamy swoje prawa” – nauka piosenki pt. „Pięknie żyć", gra ściganka (met Gruszczyk Kolczyńska) ,
  Twórczy czwartek - „Jacy jesteśmy” - techniki C. Freineta (zdania niedokończone),  zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( m. w Scherborne )
 3. „Mateuszek na czarodziejskiej wyspie” – scenki dramowe, aktywne słuchanie muzyki
  "Zimowa poleczka" Metoda Dobrego Startu - opracowanie piosenki, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (met. stacyjna)
 • Zabawa z elementem biegu „Kraina kół”
  Zabawa ruchowa z elementem skoku  „Zajączki”  
  Zabawa ruchowa orientacyjno– porządkowa - „Kogut i kury”
  Zestaw ćwiczeń porannych – ćwiczenia z el. równowagi i czworakowania
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - metoda zadaniowa
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda W. Sherborne
 • Zadania tygodniowe:
  Jestem ciekawy świata – wykonaj doświadczenie co pływa i tonie  - "Jak myślisz dlaczego...?"
  Bawię się matematyką – narysuj dalszą część  obrazka i  pamiętaj,  by odbicie prawej strony było  podobne do lewej
  Będę uczniem/ uczę się czytać i pisać – poszukaj liter w alfabecie - pokoloruj obrazki przy poznanych w przedszkolu
  Mam sprawne ciało i artystyczną duszę – wymyśl zabawę ruchową i zaproś do niej kolegę
  Zadanie dodatkowe - ułóż zdanie o każdym rysunku, narysuj tyle kresek ile jest wyrazów w zdaniu

Klucz Do Uczenia
Matematyka 1

 • sesja 36 - "Cztery, pięć – złapać żabkę miałbym chęć" - roznanie liczb 4 i 5, pogłębienie rozumienia stałej różnicy między liczbami sąsiadującymi ze sobą w szeregu
 • sesja 37 - "Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć" - rozwijanie umiejętności tworzenia wizualnego modelu związków matematycznych na liczydle oraz wykorzystanie ich do porównania liczebności dwóch zbiorów
 • sesja 38 - "Liczenie i odliczanie" - pogłębienie rozumienia podstawowych zasad liczenia

Konstrukcje

 • sesja 24 - "Mosty na wyspę – budowanie zgodnie z indywidualnym projektem" - rozwijanie kreatywności, myślenia analitycznego – analizowanie projektu przed rozpoczęciem jego realizacji.
 • sesja 25 - "Piętrowy dom – budowa domu – budowanie przez naśladowanie" - poznanie głównych elementów konstrukcyjnych domu, ustawienia wzajemnego w przestrzeni i istnienia tzw. przestrzeni wewnętrznej
 • sesja 26 - Elewacja dwupiętrowego domu – budowanie zgodnie z przykładem – ukryta konstrukcja, utrwalenie wiedzy o głównych elementach konstrukcyjnych domu

Program  Zdrowia Psychicznego dla Dzieci „Przyjaciele  Zippiego”

UCZUCIA  I.

 1. Uczucie smutku – uczucie radości.
 2. Uczucie złości i rozdrażnienia.
 3. Uczucie zazdrości.
 4. Uczucie zdenerwowania.

W Cyferkowie I Literkowie :  

 • Ćwiczenia słuchu fonetycznego, ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych np. głoski: s – sz 
 • Rozróżnianie zdania z tekstu, wyrazów ze zdania, rozróżnianie głosek w nagłosie wygłosie śródgłosie, ćwiczenie  poprawnego głosowania, analiza i synteza wyrazów
 • Wprowadzenie liter  - b,B ; pP, uU , podtrzymywanie zainteresowań czytaniem (dzieci czytające)
 • Rozwiązywanie zadań z tekstem , układanie działań, utrwalanie liczb porządkowanych, stosowanie znaków > < =

Współpraca Ze Środowiskiem:

 • Prowadzenie Indywidualnych Rozmów,
 • Organizowanie Przez Rodziców Materiałów Do Zajęć,
 • Wykorzystywanie Sugestii Rodziców Dotyczących Prowadzonych Zajęć 
 • Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Bal karnawałowy 02.02.2018
 • Koncert TOS 27.02.2018
 • Spotkanie Artystyczne Na Wydziale Sztuk Pięknych (Z Rodzicami Teosia)
 • Zorganizowanie Spotkania Ze Strażą Miejską ( "Bezpieczne Ferie")