Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 

Portal naboru elektronicznego dla rodziców:


www.torun.formico.pl

(dostępny od 19 kwietnia  2017 r.)

Wiecej informacji na stronach

http://www.um.torun.pl/pl/rekrutacja-do-przedszkoli-2017/2018 

http://www.bip.torun.pl/files/doc/z_60_2017_01.pdf

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1209/

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1208/

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1207/ 

  

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń

Ilekroć poniżej mowa o:

 • przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole miejskie lub  szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi,  prowadzoną przez Gminę Miasta Toruń,
 • rodzicach  należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • miejscu zamieszkania należy przez to rozumieć  miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.


Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli: torun.formico.pl

 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola  przeprowadza się na wolne miejsca.
 • Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Toruniu w wieku 3-4-5-6 lat (urodzonych w latach 2011-2014).
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza  się z wykorzystaniem systemu informatycznego (za wyjątkiem szkół specjalnych tj. Zespołu Szkół Nr 6 oraz Zespołu Szkół Nr 26).

I. KRYTERIA brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:

 

LP Kryteria Liczba pkt dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
1 Wielodzietność rodziny kandydata 128 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1)
2 Niepełnosprawność kandydata 128 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046 i 1948)
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców 128
4 Niepełnosprawność obojga rodziców 128
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 128
6 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 128 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697)
7 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 128 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym  obowiązują następujące kryteria:

 

 1.  zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu  przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 64 pkt.  (dokumenty potwierdzające - kopia pierwszej strony zeznania  podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie (wzór nr 3)
 2. zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 pkt. (dokumenty potwierdzajace zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie (wzór nr 4)

 3. ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców - 16 pkt. ( dokumenty potwierdzające - dokument, o którym mowa w pkt 2 potwierdzający zatrudnienie,  oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się  o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy (wzór nr 5)

 4. kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko - 8 pkt. (dokumenty potwierdzające - deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko (wzór nr 6)

 5. uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka - 4 pkt. (zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka lub oświadczenie (wzór nr 7)

 6. zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie - 2 pkt. (oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (wzór nr 8)

 
 


II. OPIS PRZEBIEGU REKRUTACJI


Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Od dnia 19 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej torun.formico.pl dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert, w których znajdą takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola.

1. Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola


Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli trwa od 9 kwietnia 2017 r. do 10 maja 2017 r.  Obejmuje ona wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Aby dziecko wzięło udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do:

 1. wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
 2. określenia we wniosku kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (maksymalnie 5 przedszkoli);
 3. dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

Pierwszy sposób:
Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (torun.formico.pl), drukuje go i podpisuje. Następnie udaje się do przedszkola pierwszego wyboru w celu złożenia wniosku. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami rodzic jest zobowiązany dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru najpóźniej do 10 maja 2017 r.

Drugi sposób:
Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia wniosek w wersji papierowej i udaje się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu. Formularz wniosku można otrzymać w każdym przedszkolu. Wniosek oraz załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów należy dostarczyć najpóźniej do 10 maja 2017 r.

2. Kwalifikowanie dzieci do przedszkola
W tej części postępowania rekrutacyjnego system kwalifikuje dzieci do przedszkoli biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.  

3. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola
W dniu 29 maja 2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola
Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola, zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie od 29 maja do 2 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.

5. Listy dzieci przyjętych do przedszkola
W dniu 6 czerwca 2017 r. komisja rekrutacyjna przedszkola podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

6. Postępowanie uzupełniające i Informator o wolnych miejscach w przedszkolach
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
W postępowaniu uzupełniającym, rodzice dzieci nieprzyjętych do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, które posiada wolne miejsca.
Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać na stronie torun.formico.pl oraz w poszczególnych przedszkolach.

 • Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej odbywać się będzie w terminie od 19 czerwca do 23 czerwca 2017 r.
 • W dniu 3 lipca 2017 r. zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania uzupełniającego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola.
 • Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola, zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie od 3 lipca do 7 lipca 2017 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej nastąpi 10 lipca 2017 r.


Do postępowania uzupełniającego kryteria naboru stosuje się odpowiednio.

Wykaz przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Nazwa jednostki Adres głównej siedziby jednostki Informacje o oddziałach zlokalizowanych poza główną siedzibą jednostki
Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Strumykowa 13  
Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Stawisińskiego 7  
Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Skłodowskiej-Curie 43/45  
Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Bydgoska 34  
Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Dekerta 27/35 1 oddział w budynku przy ul. Czarnieckiego 8
Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Szosa Chełmińska 130  
Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Łąkowa 44  
Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. Chabrowa 49  
Przedszkole Miejskie Nr 9 ul. Gagarina 130 2 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Fałata 96
Przedszkole Miejskie Nr 10 ul. Rydygiera 12  
Przedszkole Miejskie Nr 11 ul. Niesiołowskiego 4 5 oddziałów w budynku przy ul. Buszczyńskich 11
Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. Złota 1A 3 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Hallera 79
Przedszkole Miejskie Nr 13 ul. Konstytucji 3-go Maja 14  
Przedszkole Miejskie Nr 14 ul. Inowrocławska 44  
Przedszkole Miejskie Nr 15 ul. Bażyńskich 22  
Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sucharskiego 2  
Przedszkole Miejskie Nr 17 ul. Gagarina 210  
Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Wielkie Garbary 9  
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Targowa 17  
Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Legionów 210  
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żwirki i Wigury 1  
Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Łąkowa 13  
Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Bema 66  
Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Łyskowskiego 28  
Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Rzepakowa 7/9  
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Gagarina 36  
Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Krasińskiego 45/47  
 Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Hallera 79  
 Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Paderewskiego 5/11  
 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Dziewulskiego 2  
Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Rudacka 26-32  
Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Wyszyńskiego 1/5  
Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Osikowa 11  
Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Ogrodowa 3/5  
Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Przy Skarpie 13  
Szkoła Podstawowa Nr 31 ul. Dziewulskiego 41B  
Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Kos. Kościuszkowskich 11  
Szkoła Podstawowa Nr 34 ul. Włocławska 237/239  
Szkoła Podstawowa Nr 35 ul. Krynicka 8  

 


Wykaz przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną do oddziałów integracyjnych i specjalnych, będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru (za wyjątkiem szkół specjalnych tj. Zespołu Szkół Nr 6 oraz Zespołu Szkół Nr 26).

Nazwa jednostki Adres placówki Specyfika oddziałów
Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Stawisińskiego 7 specjalne i integracyjne
Przedszkole Miejskie Nr 10 ul. Rydygiera 12 integracyjne
Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sucharskiego 2 specjalne i integracyjne
Zespół Szkół Nr 16 (Szkoła Podstawowa Nr 16) ul. Dziewulskiego 2 integracyjne
Zespół Szkół Nr 31 (Szkoła Podstawowa Nr 31) ul. Dziewulskiego 41B integracyjne

 

III. DODATKOWE INFORMACJE

 

Ze względu na modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 11 (budynek przy ul. Buszczyńskich 11) oraz rozbudowę Przedszkola Miejskiego Nr 15 przy ul. Bażyńskich 22 istnieje zagrożenie opóźnienia o 2 miesiące rozpoczęcia uczęszczania dzieci do:

 

 • 5 oddziałów w PM Nr 11 - budynek przy ul. Buszczyńskich 11 (3 oddziały dzieci 3-letnich, 2 oddziały dzieci 4-letnich – w tym 1 integracyjny);
 • 2 oddziałów w PM Nr 15 (1 oddział dzieci 3-letnich, 1 oddział dzieci 4-letnich).

 

 


* UWAGA

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych w ustawie o systemie oświaty (niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata, objęcie pieczą zastępczą) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (np. zaświadczenie z zakładu pracy, umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie rodziców kandydata lub zaświadczenie z uczelni, że rodzice kandydata studiują w trybie stacjonarnym; deklaracja złożona w Urzędzie Skarbowym w Toruniu do rozliczeń podatku PIT) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego przedszkola

na rok szkolny 2017/18

 

 •  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  od  19 kwietnia  do 10 maja 2017 r.
 •  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 29 maja 2017 r.
 •  Potwierdzenie przez rodzica kandydatka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 29 maja do 2 czerwca 2017 r.
 •  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów – 6 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

UWAGA !!!

Zebranie z rodzicami, dzieci nowo przyjętych, odbędzie się 22 czerwca 2017r. o godz. 17:00.

 

 

Portal naboru elektronicznego dla rodziców na rok szkolny 2017/18 


torun.formico.pl

(dostępny od 19 kwietnia  2017 r.)

 

 

Prezydent Miasta Torunia informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku szkolnym 2017/2018 oraz terminach postępowania rekrutacyjnego.


Kryteria naboru


Uchwała RMT 552/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

Uchwała RMT 553/2017 w sprawie składania wniosków o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Torunia w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń określa zarządzenie PMT 60/2017 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Nowaczyk, Natalia Krawczinska

 STYCZEŃ 2018

 

Realizacja  programu: „klucz do uczenia się”

 • Matematyka 1
  SESJA 33 - 35
 • Konstrukcje
  SESJA 21 – 23

Bim, bam, bom – czy to głos czasu? (kontynuacja tematyki z grudnia)

Co to jest szacunek? Tydzień z Babcią i Dziadkiem

 1. ,,Uczymy się pomagać i szanować starszych ludzi” - Słuchanie opowiadania „Krzysiu uczy się szacunku dla starszych ludzi”,  zaprojektowanie odznaki „Pomocny zuch”
 2. ”Babciu, droga babciu...” - nauka piosenki, zabawy taneczne, rysowanie pastelami ( wykonanie portretów)
 3. ”Śniegowa kula” - Opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu, zestaw ćwiczeń gimnastycznych;
 4. „Bardzo Was kochamy” - słuchanie wiersza  „Miłością  wypełniają nam rok” Magdaleny Ledwoń , „ Kocham Babcie i Dziadka, bo...” - technika zdań niedokończonych  zabawa dydaktyczna „Co dla babci, co dla dziadka”
 5. „Kazdy z nas będzie Babcią i Dziadkiem!” - improwizacje teatralne (drama), rysowanie pastelami (tworzenie swojego portretu „Jak będę Babcią/Dziadkiem),  zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 6. „Żyjcie nam 100 lat” uroczystość z okazji dnia Babci i Dziadka


Uhuha, uhuha czy zima jest nudna? - projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu
Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych

 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej zimy i tego co można robić w tym czasie– w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci
 • Czego dzieci chcą się dowiedzieć o zimie – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu


Etap II – Realizacja projekt
planowane wydarzenia:

 • wycieczka po okolicach przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie
 • zabawy badawcze na terenie przedszkolnym „Jaki kształt mają płątki śniegu”
 • zabawy badawcze - „Czy śnieg jest czysty?”, - „Czy para wodna może się zmienić w  kryształki lodu?”
 • Bezpieczne zabawy na śniegu -utworzenie kontraktu. „Zimowe zabawy na śniegu i ze śniegiem”
 • zapoznanie dzieci z dyscyplinami sportowymi na śniegu
 • Zabawy tematyczne „Śnieżna kula”, „Robimy bałwana”
 • Malowanie zimy do muzyki – spotkanie z ekspertem - K. Blekiem
 • „W lodowej krainie” – quiz wiedzy zdobytej w czasie realizacji projektu
 • „Burza mózgów” na temat „Co by było na świecie gdyby była tylko jedna pora roku – zima”

Etap III – podsumowanie projektu badawczego
•    Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
•    Zrobienie wystawki z prac plastycznych
•    Zimowe zabawy z rodzicami


PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

 • doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
 •  wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej,
 •  rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • różnicowanie słów podobnie brzmiących
 • analiza i synteza wyrazów
 • rozwijanie zainteresowaniem czytaniem
 • wprowadzenie liter: Ll, Mm, Ii, Kk

WSPÓŁPRACA z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM
•    Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami
•    udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom
•    5.01 – wyjazd do teatru Zaczarowany Świat na przedstawienie"Magiczny Cyrk"
•    11.01 -  o godz. 9:00-  "Wszyscy Tworzymy Sztukę" - koncert muzyczny
•    19.01 – uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
•    zimowe zabawy z rodzicami – termin do uzgodnienia

 

 

GRUDZIEŃ 2017r.


BIM, BAM, BOM – CZY TO GŁOS CZASU?

 1. Wnętrze zegara pod lupą - wycieczka do zakładu  zegarmistrzowskiego (ul. Mickiewicza)
 2. Pradziadkowie zegara - słuchanie opowiadania (B. Orłowski ), konstruowanie "Kalendarza Zuchów" (met. Gruszczyk -Kolczyńskiej - techniki łączone: rysowanie pastelami i wycinanie), zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 3. Czujesz ten rytm ? – jest wszędzie! - zabawy rytmiczno – ruchowe do piosenki „U zegarmistrza” ,
  "Klucz do uczenia - Konstrukcje" sesja 20
  Twórczy czwartek  - Gdzie się podział Pan Czas? -  opowiadanie twórcze (technika twórczego myślenia), wykonanie zegara z nieużytków,  zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda opowieści ruchowej J. G. Thulina)
 4. Opowieści Starego Zegara - improwizacje teatralne (drama), zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 5. W muzycznym nastroju "Rytm czasu” ( utwór Marka i Wacka) – aktywne słuchanie muzyki (met, B.Strauss) , malowanie farbami klejowymi
 6. Czy muszę się spieszyć?  - zabawa dydaktyczna, zestaw ćwiczeń gimnastycznych  (metoda zadaniowa)
 7. „Panie Janie” – opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu ( piosenki na literki - literka Z), zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda stacyjna)
 8. Twórczy czwartek  - Zabawy czterech sióstr - malowanie farbami plakatowymi do utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( metoda zadaniowa, z el. metody Dennisona)

W OCZEKIWANIU NA PIERWSZĄ GWIAZDKĘ

 1. Choinka w Kolczykach - nauka piosenki, zestaw ćwiczeń gimnastycznych przy pianinie (met. R. Labama)
 2. Zielony gość- słuchanie opowiadania (M. Jaworczakowej) , malowanie farbami (wykonanie ilustracji do opowiadania)
 3. I my mamy swoją choinkę! – „Lubię święta ,bo….” – technika zdań niedokończonych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (met.W Sherborne)
  Choinka w pełnej krasie! -  gra na instrumentach , zestaw ćwiczeń gimnastycznych (met.  opowieści ruchowej J. G. Thulina "Stroimy choinkę" )
 4. Siedmiu Mikołajów – zabawa dydaktyczna (posługiwanie się liczebnikami porządkowymi ,wykonanie czapki Mikołaja), zestaw ćwiczeń gimnastycznych ( met. R. Labana ) -
 5. Metoda Dobrego Startu- opracowanie piosenki „ Choinka”
 6. Jestem płatkiem śniegu na świątecznej choince  - analogia personalna (malowanie akwarelą) , zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 7. Twórczy czwartek - Sanie Świętego Mikołaja – teatr muzyczny  na podstawie opowieści świątecznej R. Wróbla, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)     
 8. Święta tuż, tuż ! – nauka wiersza W. Melzackiego, wykonanie kartek świątecznych (wraz z mamą Kai i Oli ) - (techniki łączone)
 9. Mikołaj jedzie samochodem - zabawa rytmiczna do piosenki , zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda Kniessów - przy pianinie)
 10. Wigilia w przyjacielskim gronie – spotkanie opłatkowe połączone z przedstawieniem Jasełek
 11. Witaj Mikołaju ! – spotkanie i zabawy z Mikołajem

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO
Dzieci powinny:

 • nabyć umiejętności radzenia sobie z napotykanymi problemami,
 • realizować działania we własnym tempie, dostosowując je do swoich rzeczywistych możliwości,
 • uzmysłowić sobie znaczenie upływającego czasu i umiejętność zarządzania nim, poszukiwać
 • informacji i wykorzystywać różne metody dojścia do określonego celu,
 • nabyć umiejętność angażowania się w samodzielne planowanie, rozwijać umiejętność współpracy i
 • komunikacji w grupie i zespole,
 • kształtować wiarę we własne siły i możliwości, rozwijać odpowiedzialność za siebie i innych,
 • szanować zdanie i umiejętności kolegów,
 • być zmotywowane do samodzielnej pracy jednocześnie motywując innych,
 • czuć się odpowiedzialne za wykonanie powierzonego zadania,
 • uświadamiać sobie konieczność ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny, stać sięobowiązkowe, sumienne i twórcze.
 • podejmować działania z wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych, poprzez organizację  przestrzeni oraz wydzielanie miejsc do działań tematycznych z różnorodnymi materiałami

    Wizualizacja procesu:
Kolory dnia, Listę obecności, Plan dnia, Kalendarz urodzin, Dyżury, Instrukcje czynnościowe, Praca w zespołach, Prawa ręka, Tablica zdolności, Zegar i sygnalizator daltoński,
Tablice zadań -  realizacja zadań tygodnia w różnych porach dnia )

Jestem ciekawy świata

 1. Ułóż krótką rymowankę o zegarze
 2. Podaj nazwy drzew i wskaż na obrazku drzewa ,które zimą są  zielone
 3. Wykonaj doświadczenie wg instrukcji "Dlaczego oliwa zawsze na wierzch wypływa"
 4. Wymień minimum 4 najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu - utrwalenie zasad, rozumienie potrzeby dbania o siebie i innych

Mam sprawne ciało i artystyczną duszę

 1. Wykonaj kartkę świąteczną  dla kolegi wg własnego pomysłu - ćwiczenie precyzji ruchów podczas wycinania , wyrabianie szacunku dla innych
 2. Wykonaj zegar (pomysł , instrukcja i materiały - Mikołaj z rodzicami
 3. Narysuj dalszą część portretu dziewczynki.  pamiętaj by odbicie prawej strony było  podobne do lewej -
 4. Wykonaj kartkę świąteczną  dla kolegi wg własnego pomysłu - ćwiczenie precyzji ruchów podczas wycinania , wyrabianie szacunku dla innych

Bawię się matematyką

 1. Wykonaj śnieżynkę metodą origami wg. instrukcji
 2. Policz elementy w zbiorach. Napisz w okienkach odpowiednie liczby, narysuj odpowiednią liczbę oczek. Pomaluj rysunki - ćwiczenie umiejętności liczenia
 3. Z mozaiki geometrycznej  ułóż według wzoru - ćwiczenie umiejętności postrzegania , znajomości figur, wykonanie zadania według wzoru
 4. Ułóż samodzielnie zadanie z treścią i zapisz stosując odpowiednie znaki matematyczne

Będę uczniem – uczę się czytać i pisać

 1. Rozwiąż rebusy obrazkowe
 2. Wymień dwa rysunki spośród wielu, których nazwy sie rymują - ćwiczenie słuchu fonematycznego, spostrzegawczości
 3. Połącz w pary rysunki rozpoczynające się tą sama sylabą - ćwiczenie słuchu fonematycznego
 4. Odczytaj  sylaby i utwórz z nimi wyrazy

Zadanie dodatkowe

 1. Wykonaj budowlę z klocków edukacyjnych lego według. wzoru  - umiejętność posługiwania się instrukcją, odwzorowanie, kształcenie zmysłu konstrukcyjnego
 2. Wyklaszcz rytm zilustrowany układem kółek
 3. Ułóż zdanie o każdym rysunku, narysuj tyle kresek ile jest wyrazów w zdaniu - kształcenie słuchu fonematycznego, układanie zdania
 4. Wykonaj budowlę z klocków edukacyjnych lego według. wzoru  - umiejętność posługiwania się instrukcją, odwzorowanie, kształcenie zmysłu konstrukcyjnego

KLUCZ DO UCZENIA

Matematyka 1

 1. sesja 29 - poznanie pojęć całość i część, , Pogłębianie rozumienia związku między całością i jej częściami,  Szerzenie aktywnego i świadomego używania terminów: całość – część, więcej – mniej, jednakowe – nierówne, zwiększenie – zmniejszenie.
 2. sesja  30 - Poznanie pojęć całość i część,  Pogłębianie rozumienia związku między całością i jej częściami.
 3. sesja 31  -  Poznanie liczb od 1 do 5,  Rozumienie związków między liczbą (w kontekście liczebności zbiorów) a jej nazwą, Rozwijanie umiejętności współpracy.
 4. sesja 32 -  Utrwalenie znajomości liczb od 1 do 5 z uwzględnieniem liczebników porządkowych, Rozumienie związków między liczbą a jej nazwą, Rozumienie związków między liczbą, jej nazwą i symbolem – cyfrą, Rozwijanie umiejętności współpracy.

Konstrukcje

 1. sesja 18 - Rozróżnianie klocków stosownie do ich kształtu, rozmiaru budowania konstrukcji, dokładnie według przykładu podanego przez nauczyciela , Rozwijanie umiejętności precyzyjnego łączenia klocków i budowania stabilnej konstrukcji, Zachęcanie do budowania całkowicie odmiennej wieży, stosując odpowiednią kolejność działań, przy wykorzystaniu podobnego zestawu klocków.
 2. sesja 19 - Ćwiczenie umiejętności tworzenia prostych konstrukcji, w oparciu o naśladowanie poszczególnych etapów pracy osoby dorosłej. Ogląd demonstracji i analizy przykładu, Poznanie metody budowania klatki schodowej oraz możliwości zmiany wysokości stopni.
 3. sesja 20 - Poznawanie sposobu analizowania „modelu ducha” – wybieranie klocków i tworzenie konstrukcji, Kształtowanie zdolności tworzenia konstrukcji , bez informacji szczegółowych, Ćwiczenie dokładnego i precyzyjnego układania klocków.
 4. sesja 21 - Poznanie sposobu analizowania przedmiotu, jako przykładu konstrukcji poprzez wyodrębnianie jego głównych, funkcjonalnych części i ustalanie ich przeznaczenia, Ćwiczenie umiejętności analizowania konstrukcji ,Rozwijanie umiejętności stosowania modelu ducha, wybierania odpowiednich klocków i tworzenia konstrukcji.

Współpraca ze środowiskiem

 • prowadzenie indywidualnych rozmów,
 • uczestniczenie rodziców w spotkaniu  jasełkowym (pomoc przy strojach)
 • organizowanie przez rodziców materiałów do zajęć,
 • wykorzystywanie sugestii rodziców dotyczących prowadzonych zajęć
 • wycieczka do zegarmistrza
 • spotykanie Mikołajkowe na Wydziale Chemii UMK (06.12)
 • Koncert TOS "Święta na Świecie" (07.12)
 • Spotkanie z Mikołajem (19.12)

 

 

LISTOPAD

Savoir vivre – trudne słowo, ale nie dla zucha”

 1. „Kulturalny przedszkolak „ - „Piosenka bardzo kulturalna” inspiracją do zabaw tanecznych i teatralnych :
 2. „Zachowanie przy stole” - wiersz inspiracją do pracy plastycznej (skomponowanie swojego ulubionego obiadu), zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. "Dobre maniery” - opowiadanie M. Musierowicz „Rybka” inspiracją do pracy z ilustracjami, zabawa matematyczna
 4. „Kulturalny przedszkolak kocha swoją Ojczyznę”  - 10.11.2017
 5. „Muzeum – zasady poprawnego zachowania” - wiersz „Na wystawie” D. Wawiłow  inspiracją do rozmowy nt. Poprawnego zachowania się podczas wizyty w muzeum, teleturniej „Jak należy się zachować”
 6. „Żywa lekcja historii” - wycieczka do muzeum – 15.11.2017
 7. „O rybaku i złotej rybce” - wyjazd do teatru Zaczarowany świat  - 17.11.2017

Realizacja „klucza do uczenia się”


Zuch w świecie  artystów – projekt edukacyjny

Etap I – Rozpoczęcie projektu

 • Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych
 • Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej znaczenia słowa artysta– w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci
  Co dzieci wiedzą o artystach (co robią, dlaczego są tak nazwani) – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu

Etap II – Realizacja projekt
planowane wydarzenia:

 • Poznajemy naszego patrona – Fryderyk Chopin
 • spotkanie muzyczne z p. Blekiem
 • spotkanie z tatą Teosia – dzień z malarstwem
 • spotkanie z mamą Filipa Szok - „Chemik tez artysta”
 • Spotkanie autorskie z Roksaną Jedrzejewską – Wróbel autorką książek z serii Florka – pamiętnik ryjówki   w Książnicy kopernikańskiej filia nr 12 w Toruniu  - 1 grudnia
 • zabawy teatralne, muzyczne
 • „Gdybym był artystą to co bym robil? - dziecięce filozofowanie
 • „ Spotkanie z Chopinem” - 03.11.2017
 • „Andrzejki – co to znaczy? - zajęcia w Książnicy Kopernikańśkiej filia nr 12 – 14.11.2017
 • „Spotkanie z archeologia” - 09.11.2017

Etap III – podsumowanie projektu badawczego

 • Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
 • Zrobienie wystawki z prac plastycznych

 

 

PAŹDZIERNIK 2017

"POLSKA PIĘKNA I URODZAJNA" - temat realizowany metodą projektu edukacyjnego (kontynuacja)

 1. "Jesienne spotkanie na działkach" - wycieczka na działki przy ul. Przybyszewskiego ( org. mama Weroniki)
 2. "Mali architekci- szlakiem zabytków z Torunia" - warsztaty w Młynie Wiedzy
 3. "Kolory wokół nas - zabawy badawcze z mamą Filipa
 4. "Twórczy czwartek" -  "Polska w jesiennych kolorach " - malowanie przy sztalugach

ZŁOTA JESIEŃ W OGRODZIE I W SADZIE...

 1. „Zawitała Jesień w sadzie?" – wycieczka na targowisko owocowo – warzywne
 2. "Twórczy czwartek" - „Na straganie” - inscenizacja  w formie dramy  w wykonaniu dzieci na podstawie wiersza J. Brzechwy, zestaw ćwiczeń gimnastycznych (met. zadaniowa, zabawa ilustracyjna do piosenki pt. „Urodziny marchewki” )
 3. „W spiżarni mojej mamy jest zapasów bez liku...”- wiersz pt.   „W spiżarni” M Kownackiej  inspiracją do działań kulinarnych : zapasów (słoików z kompotami)  
 4. „Przygoda z rzepką” – utwór J. Tuwima pt. „Rzepka” inspiracją do zabawy dydaktycznej: „Co jest większe a co mniejsze? wg metody E Gruszczyk - Kolczyńskiej
  Metoda Dobrego Startu  - opracowanie piosenki pt. „Ola i liście”  
   „Zamiast słodyczy zdrowie na owoc liczy” – konkurs wiedzy o zdrowiu- w formie gry ściganki wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej , zestaw ćwiczeń gimnastycznych
  "Twórczy czwartek" - Kosz pełen owoców - praca plastyczna techniką  kolażu . zestaw ćwiczeń gimnastycznych (metoda zadaniowa)
 5. Kulinarny piątek - "Owocowy zawrót głowy" -  nauka piosenki pt. „Już owoców pełen kosz”, prace gospodarcze ( wykonanie owocowego smoothie )

ZABAWY Z LITERKAMI  

 • Ćwiczenia słuchu fonetycznego
 • Ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych np. głoski: s – sz – np. zabawa „Gaszenie pożaru”.
 • Rozróżnianie zdania z tekstu, wyrazów ze zdania, rozróżnianie głosek w nagłosie wygłosie śródgłosie-  ćwiczenie  poprawnego głoskowania
 • Analiza i synteza wyrazów
 • Zapoznanie z literami  o,O,  m,M


METODA DOBREGO STARTU

 •  „ Jesień”  "Ola i liście) - projektowanie wzoru - opracowanie piosenki Metodą Dobrego Startu – dz. powinny: kreślić linie pionowe i poziome z zachowaniem właściwego kierunku czyli od góry do dołu i od strony lewej do prawej, wykonywać rytmiczne ruchy w określonym czasie i przestrzeni, prawidłowo określać kierunki i strony swojego ciała.

KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO (w różnych porach dnia)
Dzieci powinny:

 • nabyć umiejętności radzenia sobie z napotykanymi problemami,
 • realizować działania we własnym tempie, dostosowując je do swoich rzeczywistych możliwości,
 • uzmysłowić sobie znaczenie upływającego czasu i umiejętność zarządzania nim, poszukiwać
 • informacji i wykorzystywać różne metody dojścia do określonego celu,
 • nabyć umiejętność angażowania się w samodzielne planowanie, rozwijać umiejętność współpracy i
 • komunikacji w grupie i zespole,
 • kształtować wiarę we własne siły i możliwości, rozwijać odpowiedzialność za siebie i innych,
 • szanować zdanie i umiejętności kolegów,
 • być zmotywowane do samodzielnej pracy jednocześnie motywując innych,
 • czuć się odpowiedzialne za wykonanie powierzonego zadania,
 • uświadamiać sobie konieczność ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny, stać się
 • obowiązkowe, sumienne i twórcze.
 • podejmować działania z wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych, poprzez organizację  przestrzeni oraz wydzielanie miejsc do działań tematycznych z różnorodnymi materiałami

Wizualizacja procesu:

 • Kolory dnia, Listę obecności, Plan dnia, Kalendarz urodzin, Dyżury, Instrukcje czynnościowe, Praca w zespołach, Prawa ręka, Tablica zdolności, Zegar i sygnalizator daltoński, Tablice zadań (dodatkowe zadania " Będę uczniem – uczę się czytać i pisać  realizacja zadań tygodnia w różnych porach dnia )

KLUCZ DO UCZENIA

KONSTRUKCJE

 • Konstrukcje Sesja 15 Ratujemy kaczki – budowanie ogrodzenia zgodnie z indywidualnym projektem: Poznanie zasad planowania działań i decydowania z wyprzedzeniem o planie budowy
 • Sesja 16  Wystarczająco wysoki i szeroki – budowanie bram i wejść :   Poznanie   zasady budowania prostego przęsła, zasady gwarantującej stabilność konstrukcji, koncepcji wysokości  .
 • Sesja 17 Wejście do królestwa kształtów – Budowanie ozdobnych bram i drzwi . : Utrwalenie umiejętności budowania prostych i stabilnych przęseł  Poznanie zasady analizowania konstrukcji umiejętności budowania z pamięci .

MATEMATYKA 1

 • sesja 25 "Potrafię stworzyć tajny szyfr " - porównywanie związków matematycznych pomiędzy dwoma zestawami przedmiotów
 • sesja 26 "Pomiar za pomiarem - Stół i sofa" -porównywanie długości
 • sesja 27 "Liczydło" poznanie liczydła jako narzędzia matematycznego

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • prowadzenie rozmów indywidualnych nt. dziecka ( sukcesy i porażki),
 • pomoc rodziców w organizowaniu materiałów do zajęć, zabaw,
 • pomoc we wspólnej pracy indywidualnej z dzieckiem( N-l dziecko, rodzice)
 • zabawy badawcze z mamą Filipa
 • Muzyka Etniczna - Zaczarowany świat bębnów (10.10)
 • koncert TOS "Cisza na planie" (19.10)
 • warsztaty w Młynie Wiedzy (18.10)

 

WRZESIEŃ 2017

PODAJMY SOBIE RĘCE – POWRÓT DO PRZEDSZKOLA

 1. „Skrzaty Zuchami się stały – powrót do przedszkola ” - rozmowa połączona z obserwacją, zabawy taneczno – ruchowe przy muzyce -
 2. „Przypominamy sobie nasze zasady i umowy” - historyjka obrazkowa inspiracją do utrwalenia kontraktu „Nasze zasady”, zestaw zabaw ruchowych
 3. "Czysty skrzat” - piosenka inspiracją do zabaw rytmiczno – naśladowczych z elementami ćwiczeń ortofonicznych utrwalających czynności samoobsługowe, zestaw zabaw ruchowych,
 4. "Wspomnienia z wakacji” - zabawa słowna inspiracją do pracy plastycznej (malowanie pocztówki z wakacji),zorganizowanie kącika wakacyjnych wspomnień
 5. "Co było mi potrzebne w górach i nad morzem” - zabawa matematyczna inspiracją do pracy plastycznej (wycinanki)

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 1. „Dzieci i światła” - piosenka zaproszeniem na spacer po najbliższej okolicy w celu obserwacji znaków i świateł
 2. „Kolorowe znaki” - wiersz K. Wiśniewskiego inspiracją do rozmowy, praca przy ilustracjach (wybrane znaki drogowe), zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 3. Jedzie pociąg” – opracowanie piosenki metodą Dobrego Startu
 4. „Nie ufaj obcym” - opowiadanie „Kuba i cukierki”inspiracją do rozmowy nt zachowania podczas kontaktu z obcym, zabawa matematyczna,
 5. „Bezpieczna zabawa” - obchody Dnia Przedszkolaka

Polska piękna i urodzajna  - Temat realizowany metodą projektu edukacyjnego  z kontynuacją na następny miesiąc

Etap I – Rozpoczęcie projektu
Przygotowanie siatki wstępnej do projektu z uwzględnieniem celów programowo – dydaktycznych
•    Sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej Polski – w ten sposób powstanie siatka tematyczna przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci
•    Co dzieci wiedzą o Polsce ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów wzrokowych – powstanie lista pytań na które dzieci będą szukać odpowiedzi w trakcie przeprowadzania projektu

Etap II – Realizacja projektu
•    Dzieci otrzymują zadania do domu:
-    przynieść pocztówki z różnych miejsc z kraju

planowane wydarzenia:
-    wyjście na spacer w celu obserwacji przyrody i charakterystycznych miejsc
-    wycieczka na działkę z mamą Weroniki Kardasz – szkicowanie otaczającej nas przyrody
-    tworzenie surówki z warzyw (marchewki, rzodkiewki, kapusty, sałaty, jabłka)
-    15.09 – sprzątanie świata
-    22.09 -  świętowanie w grupie  „Dnia bez samochodu”
-    23.09 – Dzien śliwki
-    23.09 – Pierwszy Dzień jesieni
-    24.09 – dzien grzyba
-    4.10 – Dzień zwierząt
-    29.10 – Dzień ziemniaka – twórcza zabawy w ramach koncepcji rocznej
-    Co by było gdyby  drzewa mówili ludzkim głosem? Dziecięce filozofowanie


Etap III – podsumowanie projektu badawczego
•    Sposób dokumentacji ( zdjęcia, notatki, prace dzieci, wypowiedzi)
•    Zrobienie wystawki z prac plastycznych


WSPÓŁPRACA z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

•    Wymiana informacji o dziecku między nauczycielką a rodzicami
•    kompletowanie wyprawki
•    udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom"
•    zebranie z rodzicami
•    wyjście do biblioteki
•    wycieczka  na działkę mamy Weroniki Kardasz