Przedszkole Miejskie 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu

ul. Gagarina 210,

87-100 Toruń, Polska

NIP 956-22-82-623

Tel: +48 56 661 96 07

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor - Anna Blek

Organ Prowadzący - Gmina MIasta Toruń

ul. Wały gen. Sikorskiego 8

87-100 Toruń

Wydział Edukacji

ul. Fałata 39

87-100 Toruń

tel. 56 611 88 20

Nadzór Pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

ul. Moniuszki 15/21

87-100 Toruń

tel. 56 620 00 65

 

Numer konta przedszkola

BANK  MILLENIUM S.A    46 1160 2202 0000 0001 7628 6515

 

 

Przedszkole czynne w godz. 6:00 - 17:00

Dzienna stawka żywieniowa 5,60 zł

Prośba Twojego Dziecka

 • Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
 • Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
 • Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
 • Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
 • Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 • Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 • Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 • Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga !
 • Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
 • Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
 • Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 • Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
 • Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 • Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.

Janusz Korczak

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole przyjazne dzieciom wspierające ich wszechstronnyrozwój i aktywność twórczą. Uwzględniające indywidualne możliwości, potrzeby, doświadczenia, oczekiwania, zainteresowania i prawa każdego dziecka. Tworzące klimat wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa oraz ciepłej i radosnej atmosfery. Szeroko współpracujące ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na zasadzie motywacji i partnerstwa.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I ORGANIZACYJNE

 1. Rozwijanie podmiotowości wychowanków, nauczycieli, pracowników i rodziców przejawiającej się w otwartości, zdolności do samoedukacji i intelektualnej autonomii.
 2. Przywracanie rangi wartościom uniwersalnym, związanym z człowiekiem i jego życiem.
 3. Tworzenie, wspieranie, wzbogacanie w przedszkolu i środowisku, optymalnych warunków rozwoju dziecka.
 4. Zapewnianie dzieciom możliwości indywidualnego rozwoju wg posiadanych możliwości.
 5. Prowadzenie działalności kompensacyjno – wyrównawczej.
 6. Wdrażanie do praktyki pedagogicznej najbardziej wartościowych koncepcji metodycznych, pobudzających aktywność poznawczą, twórczą i zdolności innowacyjne dzieci.
 7. Wzbogacanie form oddziaływań edukacyjnych poprzez modernizację bazy lokalowej i dydaktycznej, współpracę ze środowiskiem.
 8. Wyzwalanie i rozwijanie aktywności zawodowej pracowników placówki poprzez stosowanie demokratycznego stylu zarządzania. Promowanie zachowań innowacyjnych.

PRIORYTETY  I  KIERUNKI  ODDZIAŁYWAŃ  EDUKACYJNYCH PRZEDSZKOLA

 1. Diagnozowanie środowiska, rozpoznawanie potrzeb dzieci oraz podejmowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami
 3. Wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka
 4. Wspieranie dzieci w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności. Stymulowanie aktywności twórczej
 5. Czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka
 6. Czynne współuczestnictwo rodziców w edukacji przedszkolnej – ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziców i przedszkola
 7. Wyraźnie określone i akceptowane przez rodziców, nauczycieli i pracowników kierunki i cele działania przedszkola
 8. Promocja zdrowia i proekologicznych zachowań
 9. Dbałość o nowoczesną bazę materialną przedszkola
 10. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wpływające na jakość pracy placówki

Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny,
zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków.
Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.

J. Korczak

Koncepcja  Pracy Przedszkola Miejskiego nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu

na lata  2015/2020

PRZEDSZKOLAK TWÓRCĄ, BADACZEM, ODKRYWCĄ


stymulowanie rozwoju odpowiedzialności, samodzielności
i współpracy u dzieci w wieku  przedszkolnym

z wykorzystaniem koncepcji  Planu Daltońskiego

priorytety na kolejne lata:

 • (2015/2016) „Widzę, czuję, poznaje” - przedszkolak odbiera świat wszystkimi zmysłami 
 • (2016/2017) „Mali wynalazcy” - przedszkolak w świecie nauki i techniki
 • (2017/2018) „Każde dziecko jest zdolne”- przedszkolak twórcą i artystą
 • (2018/2019) „Jestem cząstką przyrody”- przedszkolak odkrywa świat przyrody
 • (2019/2020) „Podróże małe i duże”- przedszkolak turystą i odkrywcą

 

 

           

              Nasze przedszkole jest miejscem twórczych pomysłów, dyskusji i refleksji skierowanej na rozwój, popularyzację i upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Odwiedzają nas takie autorytety jak m.in. M.Bogdanowicz, W. Chotomska, A. Brzezińska, R. Łukasiewicz, G. Dolia, W. Limont,

Spotykają się z nami pedagodzy z Francji, Anglii, Niemiec, Bułgarii, Rumunii czy Turcji. Jesteśmy współorganizatorami FORUM PRZEDSZKOLI województwa Kujawsko-Pomorskiego (2000-2004), współtworzymy FESTIWAL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - Fenomen Wieku Przedszkolnego (2007-2013)

Współdziałamy ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.

 • Objęcie opieką metodyczną i merytoryczną praktyk pedagogicznych śródrocznych i ciągłych. Porozumienie pomiędzy Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (od 15.10.2009r.)
 • Objęcie opieką metodyczną praktyk pedagogicznych studentów romanistyki.- porozumienie z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. (2007-2014) – bezpłatna nauka języka francuskiego w przedszkolu.
 • Objęcie opieką metodyczną i merytoryczną praktyk studentów logopedii - UMK
 • Współpraca od  grudnia 2011r.  z Fundacją ACPL.-  Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej. W ramach wolontariatu studenci kierunku pedagogika specjalność logopedia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzą z dziećmi zajęcia wspomagające komunikację (pod opieką merytoryczną i metodyczna logopedy i dyrektora).

Działalność przedszkola rozpowszechniana jest między innymi poprzez: foldery, publikacje, stronę internetową. Kadra pedagogiczna opracowała i wydała książkę „Przedszkole przyjazne dzieciom” oraz biuletyn „Zabawy integracyjne”,

Jesteśmy pierwszym przedszkolem, w którym pilotażowo przeprowadzono zewnętrzny pomiar jakości pracy, dotyczący trzech wybranych obszarów!

 •     współpraca przedszkola z rodzicami
 •     doskonalenie zawodowe nauczycieli
 •     innowacje pedagogiczne


Mocne strony pracy przedszkola w tych zakresach, to:

 • wysoki poziom zadowolenia rodziców z działalności przedszkola,
 • duże zaangażowanie rodziców, w tym Rady Rodziców i nauczycieli w zakresie wzajemnej współpracy,
 • bogata oferta współpracy przedszkola z rodzicami,
 • realizacja zadań przedszkolaka przy zasięganiu i uwzględnianiu opinii rodziców,
 • realizacja programu autorskiego i innowacji pedagogicznej, różnorodne ewaluacje innowacji,
 • rozpowszechnianie realizowanych innowacji,
 • wykwalifikowana kadra - permanentnie podejmująca formy doskonalenia zawodowego


W naszym przedszkolu


Dziecko - najważniejsze !

 • pamiętamy o indywidualności każdego wychowanka,
 • stwarzamy okazje do samodzielnego podejmowania decyzji, wyboru celu działania, jego przebiegu, efektu i oceniania,
 • inicjujemy sytuacje problemowe, by dziecko miało szansę odkrywania, pokonywania trudności i doświadczenia własnej skuteczności,
 • aranżujemy pomieszczenia przedszkolne umożliwiając dzieciom podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań w sferze aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej, słownej i intelektualnej,
 • prezentujemy osiągnięcia artystyczne wszystkich dzieci umieszczając ich prace w Galerii Dziecięcej - " Kolorowy Świat Dziecka",
 • wspomagamy dzieci w przekroczeniu progu przedszkola poprzez zabawy i zajęcia adaptacyjne organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego z jednoczesnym udziałem rodziców,
 • stosujemy metody twórcze wpływające na wszechstronne stymulowanie rozwoju każdego dziecka,
 • dobrze przygotowujemy nasze dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • jesteśmy otwarci na integrację dzieci zdrowych z dziećmi "sprawnymi inaczej" (tworzymy grupy integracyjne).


Rodzice-współuczestniczący !

 • zachęcamy rodziców do czynnego współuczestniczenia w edukacji przedszkolnej,
 • rozszerzamy i pogłębiamy wiedzę rodziców o dziecku, ustalamy z nimi jednolite formy oddziaływania wychowawczego poprzez częste kontakty indywidualne, konsultacje, zebrania grupowe, zajęcia otwarte,
 • wzbogacamy wiedzę pedagogiczną rodziców poprzez spotkania ze specjalistami: psycholog, logopeda, pedagog i popularyzację literatury pedagogicznej,
 • rozwijamy współpracę między przedszkolem a domem rodzinnym poprzez angażowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w zajęciach otwartych i warsztatach,
 • umacniamy więź rodzinną poprzez organizowanie spotkań i uroczystości przedszkolnych,
 • zachęcamy rodziców do wprowadzania dziecka w świat kultury i sztuki poprzez ich twórcze uczestnictwo w inscenizacjach i bajkach prezentowanych na terenie przedszkola,
 • oferujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów : rytmikę, naukę gry na pianinie, gimnastykę korekcyjną, naukę języka angielskiego i francuskiego
 • jesteśmy zawsze otwarci na nowe propozycje dzieci i rodziców,


Kadra - profesjonalna !

 • wysoko wykwalifikowana kadra,
 • bogate doświadczenia zawodowe,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i ustawiczne doskonalenie warsztatu pracy,
 • publikacje własnych osiągnięć przez nauczycieli w czasopismach,
 • otwartość na wszelkie nowości wydawnicze, metody i innowacje pedagogiczne,
 • bardzo wysoki poziom prowadzonych w formie warsztatów Rad Pedagogicznych, także z udziałem specjalistów,
 • prowadzenie zajęć otwartych dla różnych środowisk : - dla rodziców i z ich udziałem -koleżeńskie dla nauczycieli i studentów wydziału pedagogicznego UMK,
 • realizacja własnych pomysłów i inwencji twórczej nauczycieli , opracowywanie rocznych planów pracy przez zespoły nauczycielek,
 • szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym - udział w konkursach, przeglądach, wystawach, turniejach ,
 • stosowanie treningów interpersonalnych jako techniki uczenia się nowych form zachowania,
 • stwarzanie klimatu wysokiej kultury osobistej, taktu pedagogicznego i odpowiednich zachowań w sferze słów i czynów.


Opieka - fachowa !

 • zapewnienie klimatu bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania,
 • wyrażanie uznania i szacunku wobec dziecka poprzez pełną jego akceptację; tu i teraz , okazywania mu miłości i przyjaźni,
 • bezwarunkowa akceptacja osoby dziecka,
 • dostrzeganie wysiłku dziecka, podkreślanie jego mocnych stron i wzmacnianie słabszych,
 • ocenianie zachowania a nie osoby dziecka,
 • sprawiedliwe rozstrzyganie konfliktów między dziećmi,
 • unikanie stosowania kar,
 • stosowanie pozytywnych wzmocnień (np. uśmiech, przytulenie, słowa pochwały),
 • poszukiwanie sposobów na uśmiech i radość dziecka, jego akceptację w grupie poprzez stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych,
 • wykorzystywanie w pracy wychowawczo-dydaktycznej metod, twórczego wychowania z uwzględnieniem propozycji dzieci, otwartych zadań problemowych zintegrowanych z potrze bami dzieci i ich środowiskiem.