logopeda; Joanna Banaszak

 Rok szkolny 2017/18

Wrzesień

 1. Uzyskanie zgody rodziców na badania logopedyczne i udział dzieci w zajęciach terapii logopedycznej.
 2. Przeprowadzenie badań przesiewowych wśród wszystkich dzieci przedszkolnych w celu wyłonienia dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami komunikacji.
 3. Obserwacja uczestnicząca w grupie dzieci 3- letnich.
 4. Sporządzenie listy dzieci z wadami wymowy z poszczególnych grup przedszkolnych.
 5. Poinformowanie dyrektora przedszkola oraz nauczycieli o wynikach diagnozy w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych na dziecko.
 6. Poinformowanie rodziców o zakwalifikowaniu się ich dzieci na terapię logopedyczną.
 7. Ustalenie terminu spotkań z rodzicami, dzieci z wadami wymowy, w celu przeprowadzenia wywiadu  i  rozmowy na temat  roli rodziców w przebiegu terapii
 8. Poinformowanie rodziców o zakończonej terapii u dzieci, u których potwierdzono postępy w pracy nad prawidłową wymową.
 9. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 - letnich z zakresu wczesnej profilaktyki mowy

Październik

 1. Konsultacje z rodzicami i wywiady na temat dotychczasowego rozwoju mowy dzieci. Omówienie dotychczasowego przebiegu terapii oraz zasad współpracy z logopedą w ramach profilaktyki, opieki i terapii logopedycznej.
 2. Przekazanie rodzicom zaleceń w formie pisemnej, dla dzieci  z zaburzeniami mowy, objętych opieką logopedyczną.
 3. Założenie zeszytów z zaleceniami i ćwiczeniami do realizacji z rodzicami w domu, dla dzieci zakwalifikowanych do udziału w terapii logopedycznej.
 4. Terapia dzieci z zaburzeniami mowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 5. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.


Listopad

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami mowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej profilaktyki mowy.
 4. Warsztatowe zajęcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy.
 5. Test sprawności artykulatorów wśród dzieci zakwalifikowanych na terapię logopedyczną.


Grudzień

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. „Planszówki dla języka i dla główki” – Dni Gier Logopedycznych;  korekta wymowy poprzez ulubione gry dla dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną
 4. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej      profilaktyki mowy.


Styczeń

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej      profilaktyki mowy.
 4. Opracowanie wraz z dziećmi zestawu ulubionych  wierszyków i rymowanek utrwalających prawidłową artykulację głosek.
 5. Podsumowanie efektów terapii logopedycznej i opracowanie wniosków oraz kierunku dalszego przebiegu terapii w II semestrze

Luty

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Ogłoszenie konkursu wewnątrzprzedszkolnego na „Najśmieszniejszą minkę przedszkolaka”.
 4. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.

Marzec

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej            profilaktyki mowy.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu wewnątrzprzedszkolnego na najśmieszniejszą minkę przedszkolaka.
 5. Udział w przeglądzie wierszyków logopedycznych.

Kwiecień

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.
 4. Zajęcia otwarte z rodzicami z zakresu profilaktyki logopedycznej dla dzieci 3- letnich „Bawmy się razem”.

Maj

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.


Czerwiec

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami wymowy. Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie lub w małych grupach celem uzyskania poprawnej wymowy.
 2. Systematyczne prowadzenie zeszytów  z zestawami ćwiczeń domowych dla dzieci objętych terapią logopedyczną.
 3. Przeprowadzenie zajęcia w grupie dzieci 3 – letnich z zakresu wczesnej  profilaktyki mowy.
 4. Podsumowanie efektów terapii logopedycznej i opracowanie wniosków oraz kierunku dalszego przebiegu terapii
 5. Przygotowanie dyplomów dla dzieci 6-letnich, za uzyskane efekty w terapii logopedycznej, w czasie edukacji przedszkolnej.
 6. Opracowanie i przekazanie w indywidualnych przypadkach zaleceń na wakacje (do ćwiczeń w domu pod kierunkiem rodziców).

 

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała nr 508/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.

Zmiana w ustawie o systemie oświaty, która weszła w życie 9 grudnia 2016 r. wymusiła wydanie przez rady gminy nowych uchwał w sprawie  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zmiana wynika z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1985).

W praktyce oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2017 r.  zniesiona została możliwość  pobierania opłat za pobyt dzieci 6-letnich realizujących  obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zuchy) w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice w/w dzieci ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 

Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu

 1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku [...] nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności, licząc od dnia następnego od zgłoszenia tego faktu w przedszkolu. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka, jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie, do ostatniego dnia danego miesiąca, celem naliczenia odpłatności.
 2. Zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu, spowodowanej chorobą, dokonujemy w pierwszym dniu, w godzinach pracy przedszkola na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 56 661 96 07 lub nauczycielowi grupy. Z uwagi na organizację, uprzejmie prosimy o zgłaszanie nieobecności przede wszystkim na adres e-mailowy. W zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko dziecka oraz grupę.
 3. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas nieobecności dziecka, dostarczamy do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, nauczycielowi grupy.
 4. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia do ostatniego roboczego dnia danego miesiąca, jest warunkiem dokonania zwrotu opłaty za świadczenia przedszkola. W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat (czesne) nie będzie możliwe.

 

 

UCHWAŁA NR 508/16
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.

§ 2. Gmina Miasta Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć z dzieckiem w wieku do 5 lat, z zastrzeżeniem § 4.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1. Zwalnia się z opłaty określonej w § 3 ust. 1 rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

2. Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 50% tej opłaty dla rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 763/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Marcin Czyżniewski

 

 

PRZYKŁADY OBLICZANIA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.30-16.30 ( tj. 9 godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4 godz. (9godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 4 godz. płatne). Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.30, sposób wyliczenia:1,00zł /godz x 4 godz.=4,00zł/dziennie x 21 dni roboczych=84,00zł/m-c

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.30-17.00 ( tj. 9,5godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4,5 godz. (9,5godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 4,5 godz. płatne). Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 5 godzin świadczeń przedszkola. Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.30, sposób wyliczenia:1,00zł/godz x 5 godz.=5,00zł/dziennie x 21 dni roboczych=105,00/m-c

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.45-16,15 ( tj. 8,5godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 3,5 godz. (8,5godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 3,5 godz. płatne) Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 4 godzin świadczeń przedszkola. Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.45, sposób wyliczenia:1,00zł/godz x 4 godz.=4,00zł/dziennie x 21 dni roboczych=84,00/m-c

Zmiany deklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic/opiekun prawny może dokonać w każdym czasie, w formie pisemnej ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 

 

Opłata za przedszkole

wg stawki godzinowej

stawka:1,00zł/godz.

X

ilość dni roboczych

liczba godzin

opłata/czesne w zł

 

22dni

21dni

20dni

19dni

1 godz

22,00 zł

21,00

20,00

19,00

2godz

44,00 zł

42,00

40,00

38,00

3 godz

66,00 zł

63,00

60,00

57,00

4 godz

88,00 zł

84,00

80,00

76,00

5 godz

110,00 zł

105,00

100,00

95,00

6 godz

132,00 zł

126,00

120,00

114,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KODEKS KULTURALNEGO PRZEDSZKOLAKA
opracowany wspólnie z rodzicami i nauczycielkami podczas zebrań grupowych

 •  Jestem uprzejmy dla innych (np. uśmiecham się miło, ustępuję miejsca osobom starszym).
 •  Stosuję w różnych sytuacjach zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.
 •  Mówię „dzień dobry” na powitanie i „do widzenia” na pożegnanie (w przedszkolu, spotykając sąsiadów, idąc z opiekunami do rodziny i znajomych itp.)
 •  Witam się z kolegami również poza przedszkolem.
 •  Szanuję osoby starsze, dorosłe, inne dzieci i siebie (jestem opiekuńczy, wyrozumiały, przyjazny, tolerancyjny, szanuję pracę innych itp.).
 •  Uważnie słucham wypowiedzi innych i nie przerywam nikomu, liczę się z czyimś zdaniem.
 •  Gdy ktoś do mnie mówi, patrzę na niego.
 •  Nie przeszkadzam dorosłym, gdy rozmawiają.
 •  Mówię spokojnym, umiarkowanym głosem.
 •  Mówię prawdę, dotrzymuję słowa.
 •  Wyrażam pozytywne emocje, a kontroluję negatywne.
 •  Rozwiązuję konflikty bez przemocy (znam normy postępowania przyjęte w grupie i odwołuję się do nich).
 •  Potrafię porozmawiać z drugą osobą o problemie.
 •  Zgodnie współpracuję w grupie w zabawie i nauce.
 •  Cierpliwie czekam na swoją kolej (np. na dostęp do toalety, podczas udziału w grze i zabawie zespołowej itp.).
 •  Pomagam innym w różnych sytuacjach (np. w zabawie, w wykonaniu trudniejszych zadań, w zabawie, prostych pracach domowych itp.).
 •  Dbam o porządek w miejscu, w którym przebywam (np. w Sali po skończonej zabawie, w szatni, łazience i w domu).
 •  Dbam o higienę własnego ciała i wygląd zewnętrzny (zawsze myję ręce przed jedzeniem i po wyjściu z toalety, kontroluję swój wygląd, myję zęby itp.).
 •  Poprawnie zachowuję się przy stole (np. nie rozmawiam
 • z pełnymi ustami, właściwie posługuję się sztućcami, nie grymaszę, utrzymuję prawidłową postawę ciała).
 •  Zawsze przestrzegam zasad postępowania dotyczących bezpieczeństwa.
 •  Szanuję prawo innych do odpoczynku ( np. bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym).
 •  Zachowuję się właściwie w miejscach publicznych np. w sklepie, autobusie, kościele, teatrze, kawiarni, podczas wycieczek (staram się słuchać, siedzę na wyznaczonym miejscu, opanowuję zachcianki itp.).
 •  W sposób przyjazny odnoszę się do zwierząt i roślin (opiekuję się tymi, które posiadam w domu, pokonuję własne uprzedzenia do niektórych zwierząt, szanuję przyrodę itp.).

Przestrzegam „Kodeksu kulturalnego przedszkolaka” w przedszkolu, w domu i w każdym miejscu, w którym przebywam.