PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Rodzice / opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub pracownikowi przedszkola pełniącemu dyżur w szatni dziecięcej. W przeciwnym wypadku przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo w przypadku dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku lub dziecka wprowadzonego i nie przekazanego pracownikowi pełniącemu dyżur w szatni dziecięcej.
 4. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 5. Dzieci poruszają się po przedszkolu wyłącznie w towarzystwie osób dorosłych.
 6. Rodzice i osoba odbierająca dziecko od rodzica  / opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
 7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 8. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane w ramach możliwości przedszkola - Przedszkole nie jest przystosowane do przygotowywania odrębnych posiłków dla alergików). Nauczyciele nie są uprawnieni do podawania leków dzieciom.
 9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą,  rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdrowie dziecka.
 10. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców / opiekunów. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka  rodzice / opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego.
 11. Rodzice / opiekunowie mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.
 12. Dzieci wydawane będą wyłącznie osobom pełnoletnim.
 13. Dzieci nie będą wydawane osobom na zlecenie telefoniczne rodzica.
 14. Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 15. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.  Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
 16. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 17. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek poinformowania nauczyciela o chęci odbioru dziecka z sali (szczególnie w przypadku, gdy nauczyciel jest z innym dzieckiem w łazience). Dziecko przed opuszczeniem sali żegna się z nauczycielem w ustalony z nim sposób.
 18. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica
   / opiekuna i dziecka/, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie się z  nauczycielką mającą je pod opieką. Od tego momentu osoba odbierająca ponosi całkowitą odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka.
 19. Po odebraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego rodzic / opiekun/ zobowiązany jest opuścić niezwłocznie ogród razem z dzieckiem.
 20. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
 21. Rodzice / opiekunowie  biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka z chwilą odebrania go od nauczycielki.
 22. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 23. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej do 1 godziny.
 24.  Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.  
 25. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji, która zgodnie z procedurami przekazuje dziecko do Policyjnej Izby Dziecka.
 26. Rodzice / opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.  
 27. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice /opiekunowie/ oraz nauczyciel.


Procedura obowiązuje od dnia 01.02.2011r.