Szanowni Państwo !!!


W zwiazku z wejsciem w życie z dniem  2 listopada 2018 r. uchwały nr 950/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty, znosi się obowiązek składania oświadczeń o okresie, w którym dziecko było nieobecne w  przedszkolu.

Odpis będzie dokonywany za kazdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu (wyżywienie, czesne).

W dalszym ciągu utrzymuje się  obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu i informowania o przyczynie tej nieobecności.

 

 

 

UCHWAŁA NR 950/18
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 4 0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 52 ust .1 i 2  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U . z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.

§ 2. Gmina Miasta Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez Publiczne przedszkola w wymiarze pięciu godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§3. 1. Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci do lat 6 w prowadzonych w prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć,  o którym mowa w § 2 w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

2.  Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4 1. Zwalnia się z opłaty określonej w § 3 ust.1:
1)rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 127 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 );
2) rodziców dzieci 6 -letnich objętych rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego (obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat).

2 . Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust.1, w wysokości 50% tej opłaty dla rodziców, których co najmniej dwoje dzieci uczęszcza do publicznego przedszkola, prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń.
.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 508/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016r. poz.4979).

§ 6 .Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 7 .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała nr 508/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.

Zmiana w ustawie o systemie oświaty, która weszła w życie 9 grudnia 2016 r. wymusiła wydanie przez rady gminy nowych uchwał w sprawie  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zmiana wynika z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1985).

W praktyce oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2017 r.  zniesiona została możliwość  pobierania opłat za pobyt dzieci 6-letnich realizujących  obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zuchy) w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice w/w dzieci ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 

 

 

 

i

 

 

PRZYKŁADY OBLICZANIA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.30-16.30 ( tj. 9 godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4 godz. (9godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 4 godz. płatne). Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.30, sposób wyliczenia:1,00zł /godz x 4 godz.=4,00zł/dziennie x 21 dni roboczych=84,00zł/m-c

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.30-17.00 ( tj. 9,5godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4,5 godz. (9,5godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 4,5 godz. płatne). Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 5 godzin świadczeń przedszkola. Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.30, sposób wyliczenia:1,00zł/godz x 5 godz.=5,00zł/dziennie x 21 dni roboczych=105,00/m-c

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.45-16,15 ( tj. 8,5godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 3,5 godz. (8,5godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 3,5 godz. płatne) Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 4 godzin świadczeń przedszkola. Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.45, sposób wyliczenia:1,00zł/godz x 4 godz.=4,00zł/dziennie x 21 dni roboczych=84,00/m-c

Zmiany deklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic/opiekun prawny może dokonać w każdym czasie, w formie pisemnej ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 

 

Opłata za przedszkole

wg stawki godzinowej

stawka:1,00zł/godz.

X

ilość dni roboczych

liczba godzin

opłata/czesne w zł

 

22dni

21dni

20dni

19dni

1 godz

22,00 zł

21,00

20,00

19,00

2godz

44,00 zł

42,00

40,00

38,00

3 godz

66,00 zł

63,00

60,00

57,00

4 godz

88,00 zł

84,00

80,00

76,00

5 godz

110,00 zł

105,00

100,00

95,00

6 godz

132,00 zł

126,00

120,00

114,00