PRZEDSZKOLAK CZĄSTKĄ PRZYRODY    
                       

                         Od zawsze przedszkolaki z "17" dbają o środowisko. Zagadnienia związane z ochroną przyrody są ważnym punktem działalności wychowawczo-dydaktycznej placówki. W opracowanym przez Radę Pedagogiczną programie własnym, edukacja przyrodniczo-ekologiczna stanowi integralną całość i koncentruje się wokół następujących zadań:

  • zdobywania przez dziecko wiadomości, umiejętności, nawyków poprzez prowokowanie pytań, własne eksperymentowanie, doświadczenia, obserwację przyrody, dogłębne poznawanie tajemnic świata przyrodniczego;
  • przekonania, że każda żywa istota ma prawo do godnego życia w czystym, nieskażonym środowisku;
  • rozbudzania ciekawości poznawczej, wytworzenie motywacji do działań przyjaznych przyrodzie
  • uświadomienie uzależnienia człowieka od zasobów środowiska – i ich wyczerpalności – wskazanie skutków niewłaściwego zachowania się w naturalnym środowisku.

Nauczyciele organizując sytuacje edukacyjne, stwarzają dzieciom możliwość poznania, działania i przeżycia wartości tkwiących w obcowaniu z przyrodą.
Przedszkolaki nie tylko aktywnie uczestniczą w konkursach organizowanych przez inne podmioty, ale przede wszystkim, z zaangażowaniem włączają się w ochronę środowiska.  Przykładem są działania podejmowane w ramach akcji RATUJMY TORUŃSKIE KASZTANOWCE, DZIEŃ ZIEMI czy POSADŹ DRZEWO DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.
             Ukoronowaniem działań najmłodszych strażników przyrody był dzień 6.03.2009r. Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Toruniu zostały oficjalnie członkami Ligi Ochrony Przyrody. Certyfikat potwierdzający przynależność do LOP wręczyli  Maria Piotrowska i Jacek Cichocki.