MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole przyjazne dzieciom wspierające ich wszechstronnyrozwój i aktywność twórczą. Uwzględniające indywidualne możliwości, potrzeby, doświadczenia, oczekiwania, zainteresowania i prawa każdego dziecka. Tworzące klimat wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa oraz ciepłej i radosnej atmosfery. Szeroko współpracujące ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na zasadzie motywacji i partnerstwa.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I ORGANIZACYJNE

 1. Rozwijanie podmiotowości wychowanków, nauczycieli, pracowników i rodziców przejawiającej się w otwartości, zdolności do samoedukacji i intelektualnej autonomii.
 2. Przywracanie rangi wartościom uniwersalnym, związanym z człowiekiem i jego życiem.
 3. Tworzenie, wspieranie, wzbogacanie w przedszkolu i środowisku, optymalnych warunków rozwoju dziecka.
 4. Zapewnianie dzieciom możliwości indywidualnego rozwoju wg posiadanych możliwości.
 5. Prowadzenie działalności kompensacyjno – wyrównawczej.
 6. Wdrażanie do praktyki pedagogicznej najbardziej wartościowych koncepcji metodycznych, pobudzających aktywność poznawczą, twórczą i zdolności innowacyjne dzieci.
 7. Wzbogacanie form oddziaływań edukacyjnych poprzez modernizację bazy lokalowej i dydaktycznej, współpracę ze środowiskiem.
 8. Wyzwalanie i rozwijanie aktywności zawodowej pracowników placówki poprzez stosowanie demokratycznego stylu zarządzania. Promowanie zachowań innowacyjnych.

PRIORYTETY  I  KIERUNKI  ODDZIAŁYWAŃ  EDUKACYJNYCH PRZEDSZKOLA

 1. Diagnozowanie środowiska, rozpoznawanie potrzeb dzieci oraz podejmowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami
 3. Wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka
 4. Wspieranie dzieci w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności. Stymulowanie aktywności twórczej
 5. Czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka
 6. Czynne współuczestnictwo rodziców w edukacji przedszkolnej – ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziców i przedszkola
 7. Wyraźnie określone i akceptowane przez rodziców, nauczycieli i pracowników kierunki i cele działania przedszkola
 8. Promocja zdrowia i proekologicznych zachowań
 9. Dbałość o nowoczesną bazę materialną przedszkola
 10. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wpływające na jakość pracy placówki

Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny,
zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków.
Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.

J. Korczak

Koncepcja  Pracy Przedszkola Miejskiego nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu

na lata  2015/2020

PRZEDSZKOLAK TWÓRCĄ, BADACZEM, ODKRYWCĄ


stymulowanie rozwoju odpowiedzialności, samodzielności
i współpracy u dzieci w wieku  przedszkolnym

z wykorzystaniem koncepcji  Planu Daltońskiego

priorytety na kolejne lata:

 • (2015/2016) „Widzę, czuję, poznaje” - przedszkolak odbiera świat wszystkimi zmysłami 
 • (2016/2017) „Mali wynalazcy” - przedszkolak w świecie nauki i techniki
 • (2017/2018) „Każde dziecko jest zdolne”- przedszkolak twórcą i artystą
 • (2018/2019) „Jestem cząstką przyrody”- przedszkolak odkrywa świat przyrody
 • (2019/2020) „Podróże małe i duże”- przedszkolak turystą i odkrywcą