Ramowy rozkład dnia pracy przedszkola 6:00 – 17:00

Spotkanie przyjaciół

 • tworzenie radosnej atmosfery, przywitanie się ze sobą, zaplanowanie dnia,
 • Aktywność własna dzieci – zabawy w kącikach edukacyjnych, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, gry rozwijające logiczne myślenie,- szanowanie zabawek (staranne odkładanie ich na wyznaczone miejsce), inspirowanie do spontanicznej, dowolnej działalności zabawowej,
 • praca indywidualna zgodnie z przyjętym kierunkiem z dzieckiem zdolnym i posiadającym niedobory utrwalenie zdobytych wiadomości, rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie zainteresowań, niwelowanie lub zmniejszanie trudności,
 • aktywność ruchowa:zestaw zabaw lub ćwiczeń porannych, zabawy muzyczno-ruchowe, aerobik
 • czynności samoobsługowe w łazience (utrwalanie nawyków higieniczno-zdrowotnych)

ŚNIADANIE - godz. 8:15 (kultura spożywania posiłków, racjonalne odżywianie)

Mały badacz wielkich rzeczy

 •  Zorganizowana działalność dzieci i nauczyciela: bloki tematyczne w ramach określonych obszarów edukacyjnych,- różnorodna działalność dziecka: indywidualna, zespołowa lub grupowa; zabawa, eksperymentowanie, badanie, odkrywanie, doświadczanie, przeżywanie, dostarczanie radości odkrywania i działania, - tworzenie sytuacji umożliwiających dzieciom "osiągnięcie gotowości szkolnej" - spotkania z przyrodą, sztuka, techniką, poznawanie piękna języka ojczystego, nowożytnego, uczenie się strategii myślenia i wyrażania własnych myśli, poznanie świata matematyki, wartości estetycznych, samego siebie, rówieśników, nabywanie odporności na niepowodzenia oraz zdobywanie wiary i siły przy pokonywaniu trudności, - poznawanie wierszy, piosenek, tańców, technik plastyczno-konstrukcyjnych; udział w inscenizacjach, improwizacjach ruchowych i muzycznych itp. ;- Wprowadzanie dziecka w świat uczuć i wartości
 • Aktywność ruchowa; ćwiczenia gimnastyczne lub zestawy zabaw ruchowych z możliwością wykorzystania różnych przyborów, sprzętu, muzyki,zabawa, spacery, wycieczki, obserwacje, zbieranie skarbów do kącika przyrody, zabawy ruchowe z cała grupą w sali lub w ogrodzie przedszkolnym; budzenie zaciekawienia otaczającym światem, zajęcia dodatkowe, akompaniament do programu własnego.
 • Zabawy na powietrzu
 • czynności samoobsługowe w łazience (utrwalanie nawyków higieniczno-zdrowotnych)

II ŚNIADANIE - godz. 11:15 (kultura spożywania posiłków, racjonalne odżywianie)

Najlepsza na wszystko zabawa

 • Relaksacja - zorganizowany odpoczynek w grupie dzieci 3-letnich; (dzieciom towarzyszy muzyka i ulubiona przytulanka) - południowy relaks: słuchanie piosenek, nagrań instrumentalnych, bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela; odpoczynek w kąciku relaksacyjnym, ćwiczenia i zabawy, relaksacyjne, zabawy paluszkowe,
 • Aktywność własna dzieci(indywidualna lub w zespołach) w kącikach zaciekawień i na terenie przedszkolnym - inspirowanie do spontanicznej, dowolnej działalności zabawowej, tworzenie okazji do działań twórczych z wykorzystaniem różnych technik, metod i form pracy, utrwalanie, ćwiczenie i doskonalenie nabytych umiejętności, wywiązywanie się z podejmowanych zadań, czynności samoobsługowych, gospodarczo-porządkowych, zabawy tematyczne, twórczość plastyczna, muzyczna, teatralna (pantomima, drama, teatr kukiełkowy, żywo planowy), zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne, gry, układanki, zabawy słowne, paluszkowe, itp. kształtowanie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego obrazu własnego „Ja”, szacunku i akceptacji dla siebie i innych
 • praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i z niedoborami rozwojowymi, - rozwijanie zainteresowań: zabawy prowadzone metodą Dobrego Startu, nauka języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna.
 • zabawy na powietrzu
 • czynności samoobsługowe w łazience (utrwalanie nawyków higieniczno-zdrowotnych)

OBIAD - godz. 13:30 (kultura spożywania posiłków, racjonalne odżywianie)

Lubimy się razem bawić

 • Zdrowe zęby mam - utrwalanie nawyków higieniczno-zdrowotnych,- codzienne mycie zębów,
 • aktywność własna dzieci;- zabawy dowolne w kącikach zaciekawień, zabawy tematyczne, słowne, parateatralne, zabawy ze śpiewem, słuchanie literatury, redagowanie tekstów, wypowiedzi twórcze, itp.
 • praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i z niedoborami rozwojowymi, - zadania indywidualne lub zespołowe, utrwalenie zdobytych wiadomości, umiejętności, nawyków, rozwijanie zainteresowań,
 • zabawy na powietrzu, przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad obowiązujących w grupie,
 • podsumowanie dnia – rozmowa na temat przeżyć zgromadzonych w ciągu całego pobytu w przedszkolu, planowanie działań na dzień następny, czynności porządkowe w sali i kącikach zaciekawień i edukacyjnych,