Nauczyciel prowadzący. Natalia Maciejewska, Katarzyna Nowicka

Wrzesień 2018

Witamy w przedszkolu

 • poznawanie nowego otoczenia, utrwalanie zasad obowiązujących w grupie
 • tworzenie radosnej atmosfery podczas wspólnych zabaw z koleżankami i kolegami
 • budzenie poczucia bezpieczeństwa
 • Wycieczka po obiekcie przedszkolnym - rozmowa połączona z działaniem
 • Moja grupa Elfy – rysowanie kredkami ołówkowymi, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą V. Sherbone
 • Kąciki zabaw – słuchanie wiersza, zabawa muzyczno-ruchowa pt. Jestem przedszkolakiem 
 • Powitanie z Teatrem Vaska - przedstawienie teatralne, zestaw ćwiczeń gimnastycznych  metodą V. Sherbone
 • Kodeks Przedszkolaka – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji, zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg A. M. Kniessów
 • Obowiązki dyżurnych Bożena Forma– słuchanie wiersza, zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg A. M. Kniessów
 • Malowanie naturą – odbijanie stemplem
 • Mądre słowa na trudne chwile na podstawie piosenki pt. Dobre zwyczaje, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą V. Sherbone
 • Zajęcia dydaktyczne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej -  zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą V. Sherbone

Żyjmy bezpiecznie     

 1. poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego
 2. poznawanie rodzaju niebezpieczeństw jakie mogą grozić w sytuacji z obcą osobą,  
 3. wykazywanie asertywnej postawy wobec osób nieznajomych
 4. poznawanie wybranych znaków drogowych
 5. Wycieczka na skrzyżowanie 
 6. Kolorowe światła - praca plastyczno-techniczna, zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metodą zadaniową
 7. „Jak paw przez jezdnię przechodził” – J. Wasilewskiego – słuchanie wiersza, zestaw ćwiczeń gimnastycznych – metoda zadaniowa
 8. Kolorowe znaki – rozmowa na podstawie znaków drogowych 
 9. Obcym mówię nie ! – odgrywanie scenek dramowych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową

Kiedy wrzesień to już jesień wtedy warzyw i owoców pełna kieszeń…

 1. utrwalanie wiadomości o jesieni, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
 2. poznawanie typowych zjawisk jakie zachodzą w przyrodzie
 3. wdrażanie do zdrowych nawyków żywieniowych
 4. Jesienny spacer – obserwacja środowiska przyrodniczego 
 5. Polska jabłkiem układana, Mazowsze – obrazy z owoców, zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej  
 6. Bal warzyw i owoców – sałatka owocowo-warzywna, zestaw ćwiczeń gimnastycznych  w formie opowieści ruchowej 
 7. Żyjmy zdrowo – spotkanie z ekspertem, zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści ruchowej
 8. Na straganie J. Brzechwa / Spiżarnia - słuchanie wiersza

Zadania tygodnia wg. Planu Daltońskiego


Przypominamy i utrwalamy  sobie wizualizację w ramach edukacji daltońskiej

 1. Wizualizacja działań wg koncepcji planu daltońskiego:
 2. Wizualizacja kolorów dnia - zaznaczenie kropelką aktualnego dnia tygodnia, każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor.
 3. Wizualizacja planu dnia - zaznaczanie wskazówką realizowanej aktywności - na zegarach zaznaczone są godziny, do których trwają poszczególne działania, pod nimi znajdują się piktogramy ukazujące rodzaje aktywności i przykłady zadań wykonywanych w danym przedziale czasowym.
 4. Wizualizacja listy obecności w przedszkolu na tablicy ze zdjęciami dzieci - mobilizowanie do systematyczności i pamiętaniu o obowiązku zaznaczania się..
 5. Wizualizacja kalendarza urodzin - dzieci przeanalizują kiedy, kto się urodził: w jakim miesiącu i jakiej porze roku – wyszukują osób, które jeszcze urodzin nie obchodziły 
 6. Wizualizacja pracy w parach i zespołach - łączenie dzieci w pary, zespoły, poprzez zawieszanie na tablicy w odpowiednich miejscach breloków ze zdjęciami dzieci.
 7. Tablica zadań - nauczyciel wybiera dwa zadanie w każdym tygodniu, z którym dzieci zapoznają się w poniedziałki. Realizują je w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadania dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając odpowiedni magnes.

Praca indywidualna

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy
Budowanie między dziećmi relacji przez wspólne działanie

Współpraca z rodzicami

 • Kontakty indywidualne, zebranie grupowe
 • Angażowanie Rodziców w działania przedszkola
 • Zajęcia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Fałata
 • Udział rodziców w głośnym czytaniu dzieciom w przedszkolu
 • Udział w imprezach przedszkolnych, koncertach muzycznych wg kalendarza imprez
 • Galeria prac plastycznych – na bieżąco w kąciku dla rodziców