Tekst jednolity

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 1. Przedszkole Miejskie nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 210 zwane w dalszej części Statutu „Przedszkolem Miejskim nr 17”, jest przedszkolem publicznym, które:

1)    prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej,
2)    w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 7 lat, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat,
3)    prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, respektując obowiązujące w tym względzie przepisy oraz obowiązek dzieci  6-letnich do odbycia  rocznego przygotowania przedszkolnego. obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
4)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikację określone w odrębnych przepisach,
5)    zapewnia każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju określone w Konwencji Praw Dziecka,
6)    prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
7)    Prowadzi ewidencję  spełniania przez dzieci sześcioletnie obowiązkowego wychowania przedszkolnego,
8)     Kontrolowanie spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-cio letnich, należy do zadań dyrektora Szkoły Podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko,
9)    Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku,
10)    Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju jeżeli istnieje możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

§ 2

1.    Przedszkole działa na podstawie:

1)    Ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446 )
2)    Ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
3)     Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016  poz. 1870)
4)    Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 607/2004 z dn. 4 listopada 2004 w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. (z póżń. zm)
5)    Uchwały RMT 508/2016 w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.
6)    Uchwała RMT 863/2010 w sprawie likwidacji zakładów budżetowych i utworzenia nowych jednostek budżetowych
7)    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
8)    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
9)    Innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 3

 1. Przedszkole  otrzymuje  nazwę w brzmieniu: „Przedszkole Miejskie nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu  ul. Gagarina 210”
 2. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.
 3. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
 4. Nazwa przedszkola może zawierać imię przedszkola, które nadaje mu organ
  prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej

§ 4

 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasta Toruń.
 2. Gmina Miasta Toruń wykonuje funkcje i zadania organu prowadzącego poprzez Prezydenta, Radę oraz Wydział Edukacji.
 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5

1.    Celem przedszkola jest:

 1. ) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
 2. ) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
 3. ) pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem i jego rozwojem.

2.    Zadaniem przedszkola jest:

 1. ) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i
   bezpieczeństwa,
 2. ) pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach
  z rówieśnikami i dorosłymi,
 3. umożliwianie dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 4. ) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z bowiązującymi przepisami prawnymi. W  tym celu przedszkole współpracuje ze specjalistami i  poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 5. ) organizowane opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 § 6

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

 1. ) prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie z współczesną wiedzą pedagogiczną,
 2. ) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
 3. ) sprawowanie opieki przez nauczycieli, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć w przedszkolu i w czasie zajęć poza przedszkolem,

§ 7

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Dziecko przyprowadzają do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie), którzy przekazują je dyżurującej nauczycielce, woźnej oddziałowej  lub pomocy wychowawczej i od tego momentu za dziecko odpowiada przedszkole,
 2. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby (na piśmie ) zapewniające pełne bezpieczeństwo dzieci (zgodnie z kodeksem cywilnym osoby powyżej 18-tego roku życia).

§ 8

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za przedszkole

 1. Na okres świadczenia usług dyrektor przedszkola zawiera z rodzicami dziecka umowę.
 2. Za świadczenia związane z opieką i edukacją dziecka, rodzice zobowiązani są do uiszczania opłaty w wysokości i na zasadach,  ustalonych przez Radę Miasta Torunia. Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty, wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy finansowany przez gminę (co najmniej 5 godzin) od września 2013 roku wynosi 1 złoty.
 3. Miesięczną opłatę za przedszkole stanowią dwa składniki:
  1)    Miesięczna opłata regulowana za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jako iloczyn: stawka godzinowa wynikająca z obowiązującej ustawy x zadeklarowana liczba godzin x liczba dni roboczych w danym miesiącu.
  2)    Miesięczna opłata za wyżywienie wyliczana jako iloczyn; dzienna stawka żywieniowa za wybrane posiłki x liczba dni roboczych w danym miesiącu.
 4. Wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie, bez konieczności zawarcia nowej umowy, w przypadku:
  1)    zmiany stawki godzinowej wynikającej z Ustawy o Systemie Oświaty
  2)    zmiany wysokości stawki żywieniowej.
 5. O zmianie wysokości opłat  rodzice będą zawiadamiani  przez dyrektora przedszkola w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń.
 6. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę. Decyduje data stempla pocztowego czy przelewu.
 7. Skreślenie dziecka z listy przedszkola nie zwalnia rodzica (opiekuna) z obowiązku uregulowania należnej zaległości.
 8. Jeżeli rodzic dopuści się zwłoki z zapłatą należności co najmniej przez jeden miesiąc, to przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu zaległości. W przypadku nie uregulowania zaległości, dyrektor przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
 9. W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w okresie dwóch tygodni od daty zakwalifikowania i nie usprawiedliwienia w tym czasie jego nieobecności, dziecko automatycznie przestaje być wychowankiem przedszkola.
 10. Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać:
  1) pracownicy przedszkola za odpłatnością zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową ustaloną przez dyrektora przedszkola, z wyłączeniem pracowników kuchni, którzy nie wnoszą opłaty,
  2)  dzieci realizujące podstawę programową mogą korzystać z napojów za odpłatnością zgodnie z życzeniem rodziców,
  3) dzieci, z którymi prowadzona jest działalność wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńcza korzystają z (zadeklarowanych w umowie z rodzicami) posiłków w ciągu dnia, w ramach obowiązującej stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa stanowi równowartość dziennych kosztów produktów wykorzystanych do sporządzenia posiłków, w przeliczeniu na jedno dziecko
 11. Opłatę za przedszkole rodzice wnoszą z góry do dnia 10 każdego miesiąca na konto przedszkola.
 12. Rodzicom przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości aktualnie obowiązującej stawki żywieniowej. Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu miesiąca, a naliczaną opłatę pomniejsza się na następny miesiąc o przysługujący odpis.
 13. Za rodzeństwo uczęszczające do przedszkola rodzice ponoszą czesne w wysokości 50% za każde dziecko.
 14. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów w okresie przerwy letniej określonej przez przedszkole.
 15. W miesiącach wakacyjnych  tj. w lipcu i sierpniu odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest proporcjonalnie do okresu pobytu dziecka w przedszkolu.
 16. Koszty  z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu zastępczym w okresie przerwy wakacyjnej ponoszone są wg zasad obowiązujących w danej placówce.
 17. W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola  w trakcie miesiąca w ciągu roku szkolnego, odpłatność naliczana jest od dnia zakwalifikowania dziecka.
 18. W przypadku pisemnej rezygnacji z miejsca w przedszkolu, lub zakończenia edukacji dziecka, od dnia rozwiązania umowy zwraca się nadpłatę czesnego.
 19. W celu ustalenia wysokości odpisu czesnego z tytułu przypadków wymienionych w ustępach 13, 15, 16 oblicza się:
  1)    dzienną stawkę czesnego wg następującej zasady : pełną kwotę czesnego dzieli się  przez liczbę dni roboczych w miesiącu rozrachunkowym,
  2)    wysokość odpisu stanowi kwota wynikająca z pomnożenia dziennej stawki czesnego przez liczbę dni roboczych licząc je od pierwszego dnia miesiąca rozrachunkowego do dnia rozwiązania umowy, bądź dnia rozpoczęcia przerwy wakacyjnej
 20. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku
  1)    niefunkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po stronie placówki (np. awaria, zamknięcie placówki) w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień przerwy w działalności placówki;
  2)    nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności, licząc od dnia następnego od zgłoszenia tego faktu nauczycielowi lub dyrektorowi przedszkola.
  3)    Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie prze rodzica zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie  do ostatniego dnia danego miesiąca, celem naliczenia odpłatności.
 21. Zwalnia się z opłaty określonej w § 8   ust. 3  pkt. 1 rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 9

Zasady  sprawowania  opieki  nad  dziećmi w  czasie  zajęć  w  przedszkolu  oraz  w  czasie zajęć  poza  przedszkolem.

 1. Dyrektor przedszkola:
  1)    Zobowiązany jest do czasowego zamknięcia przedszkola, po powiadomieniu organu prowadzącego, jeżeli w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +15°C,
  2)     Może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić czasowo zajęcia, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa, oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu dziecka

2. Nauczyciel - wychowawca, któremu powierzono oddział, zobowiązany jest do:

1)    Codziennego przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają  na to  warunki atmosferyczne,
2)    Organizowania spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą apteczkę perwszej pomocy,
3)     Przestrzegania zasad regulaminu imprez, spacerów i wycieczek PM17,
4)    Odnotowania każdego wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola w zeszycie wyjść,
5)     W porozumieniu z dyrektorem - zwiększenia liczby opiekunów w przypadku liczby  przekraczającej 20 dzieci (dotyczy wyjść poza przedszkole), do 20 dzieci – dwoje opiekunów.
6)    Sprawdzenia stanu liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
7)    Nie organizowania  wyjść z dziećmi podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi,
8)    Wietrzenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,
9)    Nie pozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru,
10)    Eliminowania z sali zajęć i ogrodu przedszkolnego wszelkich sprzętów i zabawek zagrażających bezpieczeństwu dieci,
11)     Przeprowadzania ćwiczeń na przyrządach (materace, równoważnie), asekurując każde ćwiczące dziecko,
12)    Natychmiastowego udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz niezwłocznego powiadomienia dyrektora i rodziców,
13)    Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci 3 letnich, przedszkole zatrudnia  dodatkowo osobę w charakterze pomocy nauczyciela,
14)    Przedszkole odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go pracownikowi    przedszkola do momentu odebrania go przez rodziców (opiekunów).
                 

Rozdział III

ORGANY  PRZEDSZKOLA  I  ICH KOMPETENCJE

§ 10

1.    Organami przedszkola są:
1)     Dyrektor Przedszkola,
2)    Rada Pedagogiczna,
3)    Rada Rodziców,
4)    Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w ramach  kompetencji określonych w Statucie Przedszkola, Regulaminie Rady Pedagogicznej i Regulaminie Rady Rodziców

§ 11

1.    Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.
2.    Dyrektor jest powołany i odwołany zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
3.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz dyrektorem w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

§ 12
1.    Do zadań dyrektora przedszkola należy: planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola a w szczególności:
1)    tworzenie warunków do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i  dydaktycznych,
2)    kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
3)    współdziałanie z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,
4)    opracowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkola oraz przedstawienie go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
5)    realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
6)    wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa,
7)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
8)    decydowanie o doborze technik i narzędzi wykorzystywanych przy przeprowadzaniu zadań diagnostycznych. Dyrektor może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi,
9)    opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
10)    Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej informację o realizacji planu nadzoru, zawierającą:  zakres wykonania planu;  wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności: wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych  wychowanków z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych oraz wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych,
11)     realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz dorobku zawodowego określonych w odrębnych przypisach,
12)    organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
13)    powoływanie i kierowanie pracą komisji kwalifikującej dzieci do przedszkola zgodnie z ustalonym regulaminem,
14)    podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola w trakcie roku szkolnego, oraz skreślenia dziecka z listy na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
15)    powierzanie i odwoływanie ze stanowiska wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego,
16)    ustalanie ramowego rozkładu dnia,
17)    organizowanie prac remontowo-konserwacyjnych,
18)    dopuszczenie programów wychowania przedszkolnego do użytku po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
19)    zapewnienie nauczycielowi warunków do odbycia stażu przez nauczycieli,
20)    nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela,
21)    wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje do podejmowania innowacji pedagogicznych,
22)    dyrektor podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią  zestaw programów wychowania Przedszkolnego. Dyrektor przedszkola  jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego
23)    organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Formę, sposób i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane określa dyrektor przedszkola na podstawie odrębnych, obowiązujących przepisów,
24)    dyrektor odpowiada  za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
25)    organizowanie zajęć dodatkowych
26)    wykonywanie zadań wynikających z innych przepisów,

§ 13

Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

§ 14

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor w szczególności decyduje o :
  1)    zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  2)    przyznawania nagród i wymierzaniu kar porządkowych dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
  3)    wystąpieniu z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
  w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

§ 15

Do zadań dyrektora jako kierownika zakładu pracy należy ponadto:

 1. Organizowanie spraw kadrowych
 2. Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem
 3. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowanie przestrzegania ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę
 4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola
 5. Organizowanie i prowadzenie kancelarii przedszkola
 6. Organizowanie przeglądu technicznego budynku
 7. Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku

§ 16

 1. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w przypadku gdy w przedszkolu nie działają związki zawodowe ich rolę przejmują wytypowani przez ogół pracowników przedstawiciele załogi.
  Zakres współdziałania obejmuje w szczególności:
  1)    zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy,
  2)    ustalanie zasad i kryteriów oceny pracy nauczycieli
  3)    określanie regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, funduszu świadczeń socjalnych.

§ 17

Rada    Pedagogiczna   działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz w oparciu o regulamin przez siebie ustalony.

§ 18

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
  1)    dyrektor jako jej przewodniczący,
  2)    wicedyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:
  1)    przed rozpoczęciem roku szkolnego
  2)    podsumowujące pracę w każdym półroczu i po zakończeniu zajęć  przedszkolnych,
  3)    szkoleniowe dwie lub trzy w ciągu roku,
  4)    w miarę potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego przedszkole, albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący, jest on odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania na tydzień przed wyznaczonym terminem obrad.
 7. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w ciągu roku szkolnego, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

§ 19

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1)    Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy przedszkola,
  2)    Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów  przez Radę Rodziców,
  3)    Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4)    Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola,
  5)  Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny , w celu doskonalenia pracy placówki,
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projektu Statutu Przedszkola albo jego zmian  i uchwala go.
 3. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 4. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego,  z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie      roku szkolnego.",
 5. Na wniosek organu prowadzącego Rada Pedagogiczna powołuje dwóch przedstawicieli spośród siebie wchodzących w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami.

§ 20

Rada pedagogiczna wnioskuje:

 1. Do organu prowadzącego o nadanie imienia placówce.
 2. Do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
 3. W przypadku określonym w ust. 2 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 4. Do dyrektora przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia.

§ 21

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. Organizację pracy przedszkola.
 2. Projekt planu finansowego przedszkola.
 3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień.
 4. Na wniosek odpowiedniego organu  pracę dyrektora. Opinia powinna być wyrażona na piśmie.
 5. Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych.
 6. Proponowanego przez dyrektora kandydata na stanowisko wicedyrektora.
 7. Programy wychowania ,- własne,- zatwierdzane  przez dyrektora do użytku w przedszkolu.
 8. Pracę dyrektora w przypadku dokonywania oceny jego pracy
 9. Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się;   
  a)   zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązujących zajęć edukacyjnych
  b)   zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do zestawu programów nauczania przedszkola.

§ 22

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Pedagogicznej .
 2. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 19, niezgodnych z przepisami prawa.
 3. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
 5. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
        

§ 23

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 § 24

Nauczyciele oraz zaproszeni goście są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 25

Rada Rodziców działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty i własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

§ 26

 1. Rada Rodziców jest przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną oraz organami nadzorującymi przedszkole.
 2. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu  rad oddziałowych,
  wybranym na grupowym  zebraniu rodziców w głosowaniu tajnym, większością głosów,  zgodnie z procedurą wyboru zawartą w regulaminie Rady Rodziców.
 3. W wyborach do Rady Rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku  szkolnym.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy
  2)  Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz rad  oddziałowych
 6. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zakres współpracy
 7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 8. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor przedszkola lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady Rodziców.
 9. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór nad placówką z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.
 10. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w trybie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.

§ 27

1.    Do kompetencji rady rodziców należy:

1)    uchwalenie własnego regulaminu;
2)     gromadzenie  funduszy  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania i dofinansowania statutowej działalności Przedszkola;
3)    opracowanie rocznego planu finansowo – gospodarczego rady;
4)    opiniowanie:
a)    programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia i  wychowania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
b)    projektu planu finansowego  składanego przez dyrektora Przedszkola,
c)    projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d)    systemu wychowawczego Przedszkola obejmującego treści i działania o      charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez      nauczycieli we współpracy z rodzicami,
e)    ramowego rozkładu dnia pracy Przedszkola ustalonego przez dyrektora,
f)    zestawu programów wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli      spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego, które będą      obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
g)    programów wychowania przedszkolnego opracowanych samodzielnie  (lub z
wykorzystaniem programów zatwierdzonych przez MEN) przez nauczycieli do  użytku u tutejszym przedszkolu,
h)    ustalonej przez dyrektora wysokości dziennej stawki żywieniowej,
i)    pracy nauczyciela (na piśmie) ubiegającego się o stopień awansu zawodowego;
j)    wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się; zajęcia
     z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
     w ramach obowiązujących zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie   
     została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć
     został włączony do zestawu programów nauczania przedszkola,

5)    występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem z  wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w tej placówce,
6)    typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora     Przedszkola na wniosek organu prowadzącego Przedszkole;
7)    typowanie     jednego    przedstawiciela    do   zespołu   oceniającego, powołanego     przez  organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w przypadku złożenia odwołania od oceny pracy przez nauczyciela;
8)    typowanie jednego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ prowadzący Przedszkole, w przypadku złożenia wniosku dyrektora Przedszkola o ponowne ustalenie oceny jego pracy;
9)    typowanie  swoich  przedstawicieli  do  pracy  w  Komisji   kwalifikującej dzieci do Przedszkola zgodnie z regulaminem tej Komisji;
10)    zapoznanie się z planem nadzoru pedagogicznego opracowanym   i  przedstawionym  przez  dyrektora Przedszkola w terminie do 15 września   roku szkolnego, którego dotyczy plan;
11)    zapoznanie się z informacją o realizacji planu nadzoru pedagogicznego przed zakończeniem roku szkolnego, przedstawioną przez dyrektora Przedszkola;
12)    Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie  uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie realizowanego  w przedszkolu  programu, o którym mowa w § 27 pkt. 4 ust.4 program ten ustala dyrektor  w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program  ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę   rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.


Rozdział IV

ZASADY  WSPÓŁPRACY  I  SPOSOBY  ROZWIĄZYWANIA  SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI  PRZEDSZKOLA

§ 28

 1. Współdziałanie wszystkich organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy przedszkola.
 2. Organy współdziałają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.
 3. Każdy  z  wymienionych  organów   działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:
  1)    gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji,
  2)    zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola,
   planowanych i podejmowanych działań i decyzji,
  3)    wymiana informacji następuje poprzez zapraszanie na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów: Dyrektor – Rada Rodziców podczas spotkań organizowanych przez Radę Rodziców  w tym na  wniosek Dyrektora /jeśli taki jest zapis w regulaminie/ , Rada Pedagogiczna – Rada Rodziców spotykają się przynajmniej 2 razy w roku szkolnym na   zakończenie I i II półrocza.
 4. Organy mogą spotkać się w każdej chwili w zależności od potrzeb.
 5. Wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu tego organu.

§ 29

 1. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga powołany w tym celu Zespół w skład, którego wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu:
 2. Organy przedszkola wybierają swego przedstawiciela do zespołu. Dyrektor przedszkola jako organ o charakterze jednoosobowym wyznacza swego przedstawiciela, np. wicedyrektora lub nauczyciela,
 3. Zespół jest powołany na trzy lata,
 4. Zespół wybiera ze swego grona przewodniczącego na kadencję roczną,
 5. Zespół wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków,
 6. Rozstrzygnięcia jego są ostateczne,
 7. Sprawy pod obrady zespołu wnoszone są w formie pisemnej przez organ, którego kompetencje naruszono,
 8. Wnoszone sprawy rozstrzygane są w ciągu 14 dni,
 9. Decyzje o rozstrzygnięciu zespół przedstawia niezwłocznie wszystkim zainteresowanym stronom,
 10. Organ, którego winę zespół ustalił, musi naprawić skutki swego działania niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu trzech miesięcy od rozstrzygnięcia sporu przez zespół ,
 11. Zespół dokumentuje przebieg spotkań w formie protokołów oraz prowadzi rejestr wniesionych spraw,
 12. W przypadku nie rozwiązania sporu przez Zespół, organ wnoszący sprawę może ją wnieść do organów wyższego rzędu zgodnie z ich kompetencjami, tj.
  1)    Rada Rodziców i Dyrektor → do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zależnie od ich kompetencji,
  2)    Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna → do Dyrektora,
  3)    Rada Pedagogiczna i Dyrektor → do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zależnie od ich kompetencji,
  4)   Dyrektor i Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna → do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zależnie od ich kompetencji.
 13. Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w których stroną jest dziecko: /dotyczy  nieprzestrzegania praw dziecka/
  1)    rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni do dyrektora, który ją niezwłocznie rozpatruje
  2)    jeśli skarga wniesiona jest ustnie dyrektor sporządza notatkę,
  3)    dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków,
  4)    o rozstrzygnięciu skargi dyrektor powiadamia zainteresowaną osobę pisemnie,
  5)     w przypadku, gdy sprawa dotyczy dyrektora jako nauczyciela lub rozstrzygnięcie  skargi przez dyrektora jest niesatysfakcjonujące rodzic może zgłosić skargę do  Rzecznika Praw Dziecka działającego przy Kujawsko-Pomorskim Kuratorze  Oświaty,
  6)    organ sprawujący nadzór pedagogiczny podejmuje działania zgodnie ze swoimi  kompetencjami.
 14. Skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola rozpatruje Dyrektor  zgodnie z odrębnymi przepisami.
 15. Skargi i wnioski do organu prowadzącego i  sprawującego nadzór pedagogiczny
  wnoszone są i wykonywane zgodnie z kompetencjami tych organów. Wymienione organy rozpatrują skargi i wnioski zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział V

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 30

 1. Przedszkole organizuje pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o program wychowania przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor przedszkola  na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
 3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
 4. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, powinien być  dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu,  dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego  wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego.
 6. W przedszkolu mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne lub eksperymenty.
 7. Innowacją pedagogiczną, są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy placówki.
 8. Eksperymentem pedagogicznym, są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.
 9. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu placówki.
 10. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole, oddział lub grupę.
 11. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez przedszkole odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 12. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania placówce dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 13. Rekrutacja do przedszkoli lub oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
 14. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
 15. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu podejmuje Rada Pedagogiczna
 16. Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady rodziców, występuje do Ministra Edukacji Narodowej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu. Wniosek składa się za pośrednictwem kuratora oświaty.
 17. Przedszkole Miejskie nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu organizuje proces wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczy w oparciu o program własny Zintegrowana Edukacja Twórcza.
 18. Program  realizowany jest we wszystkich grupach przedszkolnych. Szczegółowe rozwiązania edukacyjne, zadania, cele, metody i formy pracy zawarte są w programie własnym.
 19. Zajęcia w ramach metody Dobrego Startu  prowadzone są systematycznie wg poniżej podanego schematu:
  1)     3 latki   -  1 x w miesiącu od II półrocza – piosenki do rysowania
  2)     4 latki   -  1 x w miesiącu  - piosenki do rysowania
  3)     5 latki   -  2 x w miesiącu   - opracowanie piosenek ze wzorem graficznym
  4)    6 latki  - 2 x w miesiącu  - opracowanie piosenek ze wzorem graficznym,  piosenki na literki, samodzielne tworzenie wzoru
 20. Szczegółowe rozwiązania metodyczne i organizacyjne oraz cele i zadania  zawarte są w programie.
 21. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez  dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad   ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców:
  1)    godziny pracy poszczególnych oddziałów określa arkusz organizacyjny
  przedszkola sporządzony  na dany rok szkolny,
  2)    dzieci otrzymują trzy posiłki: śniadanie  - godz. 8.15;  II śniadanie – godz. 11.15   i  obiad – godz. 13.30,
  3)    zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze są prowadzone codziennie wg opracowanego przez nauczycieli każdego oddziału, miesięcznego planu   oddziaływań edukacyjnych
  4)    zaplanowaną tematykę nauczyciele realizują w dowolnym czasie w ciągu
  jednego dnia, kilku dni, tygodnia, miesiąca – w trakcie zajęć z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonymi celami  działania, a także w trybie zajęć indywidualnych,
  5)    plan dnia ma charakter otwarty, pozwala na uwzględnienie propozycji dzieci,
  6)    nauczyciel zachowuje właściwą proporcję czasową między formami
  proponowanymi przez siebie a swobodną działalnością dzieci z uwzględnieniem wymogów podstawy programowej,
  7)    część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, odbywa się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda,
 22. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (-le), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci, umożliwiający efektywną realizację dobranego programu wychowania przedszkolnego.
 23. Nauczyciel (nauczyciele) planuje realizację zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego przez sporządzanie miesięcznych planów pracy dla  powierzonego mu oddziału.
 24. Miesięczny plan pracy dla każdego oddziału dzieci nauczyciel (-le) sporządza do 27 dnia miesiąca poprzedzającego jego realizację, biorąc pod uwagę:   wybrany program wychowania przedszkolnego,  roczny plan pracy, roczny plan nadzoru pedagogicznego opracowany przez dyrektora przedszkola oraz  potrzeby, możliwości i uzdolnienia wychowanków.

 

§ 31
 

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
 2. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe,  w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu.
 3. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.
 4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny  jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.
 5. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
 6. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września:

1)    opinie zakładowych organizacji związkowych i organu nadzorującego są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian;
2)    organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji  przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

§ 32

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci o zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.
 3. W przedszkolu może działać oddział integracyjny, w którym liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20,  w tym 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 4. W przypadku utworzenia oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli specjalistów w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
 5. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:
  1)      jednemu nauczycielowi wychowawcy, w przypadku dzieci realizujących
  podstawę programową,
  2)     dwóm nauczycielom wychowawcom, w przypadku dzieci z pobytem całodziennym
 6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo – dydaktycznej danym oddziałem opiekują się te same nauczycielki przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 7. Oddziały przedszkola, nie więcej niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.
 8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być  prowadzone zajęcia dodatkowe.
 9. Rodzaj zajęć dodatkowych, częstotliwość i forma organizacyjna zależy od
   ustaleń dyrektora, rodziców i specjalistów danej dziedziny.
 10. Specjalista od danej dziedziny zajęć dodatkowych dokumentuje swoją pracę w  dzienniku zajęć dodatkowych. Dzienniki zajęć dodatkowych znajdują się u  dyrektora.
 11. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe ponosi odpowiedzialność za  bezpieczeństwo dzieci od chwili zabrania ich od nauczycielki do  chwili oddania  pod opiekę nauczycielce.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa nauczyciel zobowiązany jest do  uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, jeśli udział w nich bierze cała grupa przedszkolna, (np. język angielski, akompaniament do programu  autorskiego i Metody Dobrego Startu)
 13. Dzieci nie biorące udziału w zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczycielki danej grupy.
 14. W okresie ferii zimowych, wiosennych i letnich – gdy liczba dzieci jest mniejsza –  oraz w przypadku niskiej frekwencji dzieci przy jednoczesnej absencji nauczycieli, dzieci z poszczególnych oddziałów mogą przebywać razem w tzw.  „grupach łączonych”.
 15. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wychowankom, w czasie  przyprowadzania dzieci do Przedszkola (w godzinach: 6.00 – 8.00) oraz   odbierania ich z placówki (w godzinach: 14.00 – 17:00) dyżur, w holu przedszkola, pełni wyznaczony pracownik na podstawie opracowanej  przez dyrektora siatki dyżurów.
 16. Nauczyciel na bieżąco informuje dzieci o zasadach bezpieczeństwa oraz  zasadach korzystania z urządzeń terenowych.
 17. Nauczyciel sprawdza sprzęt i środki dydaktyczne, które daje dzieciom.


§ 33

1. Czas pracy przedszkola w ciągu roku wynosi:
1)    dla dzieci realizujących podstawę programową cały rok pięć godzin dziennie, z zachowaniem 35 roboczo-dniowej przerwy letniej, podczas której rodzice zapewniają opiekę dzieciom we własnym zakresie.
2)    dla  dzieci z  rozszerzoną  podstawą programową cały rok w godz. 6:00-17:00,  z zachowaniem 35 roboczo-dniowej przerwy letniej, podczas której rodzice zapewniają opiekę dzieciom we własnym zakresie.
3)  termin przerwy letniej ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

2. Czas pracy przedszkola w tygodniu wynosi:

1)  pięć dni dla dzieci realizujących podstawę programową.
2)  pięć dni dla dzieci z rozszerzoną podstawą programową
3)  przedszkole świadczy usługę w  dniach przedłużonego weekendu w przypadku
      zgłoszenia się co najmniej 15 dzieci

3.Czas pracy przedszkola w ciągu dnia wynosi:
1)   dla dzieci realizujących podstawę programową 5 godzin dziennie,
2)   dla dzieci z rozszerzoną podstawą programową 11 godzin dziennie.

4.Czas trwania zajęć:
1)     godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2) zajęcia dodatkowe, a w szczególności rytmika, nauka języka obcego, nauka
     religii, zajęcia rewalidacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynoszą:
a)    dla dzieci 3-4 letnich  około 15 minut
b)    dla dzieci 5-6 letnich  około 30 minut

5    Zmianę czasu pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora po ustaleniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
6    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.


§ 34

Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z Radą Rodziców opracowuje rozkład dnia pracy przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz zasad ochrony zdrowia i higieny.

§ 35

W przedszkolu mogą być tworzone oddziały, w których organizowane są zajęcia dla mniejszości narodowych i grup etnicznych. Zasady tworzenia tych oddziałów określają odrębne przepisy.

§ 36

 1. W przedszkolu na życzenie rodziców (prawnych opiekunów),organizuje się naukę religii .
 2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci w danej grupie.
 3. W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale, naukę religii organizuje się w grupie między oddziałowej.
 4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.
 5. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 6. Religia opłacana jest z budżetu przedszkola.

§ 37

 1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna polega na:
  1)    Diagnozowaniu dziecka i jego środowiska.
  2)    Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
  a.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  a)    Rodzicami dzieci
  b)    Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi
  c)    placówkami doskonalenia nauczycieli;
  d)    innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
  e)    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
  b.    W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola.
  c.    Przy szczególnych zaburzeniach rozwojowych, zespole nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) udzielania pomocy regulują odrębne przepisy
  3)    Wspieraniu aktywności twórczej dzieci.
  4)    Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Rozwoju Przedszkola.
  5)    Promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców.
  6)    Organizowaniu zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi dziecku naukę. Zajęcia prowadzi nauczyciel z przygotowaniem z zakresu logopedii.
  7)    Wspieraniu nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.
  8)    Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  9)    Organizowaniu porad, konsultacji, zajęć i warsztatów dla rodziców i nauczycieli
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek:
  1)    Nauczycieli
  2)    Rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
  3)    Logopedy
  4)    Poradni Specjalistycznej
  5)    Psychologa
  6)    Pedagoga
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują odrębne przepisy.
 5. Dyrektor przedszkola, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela przedszkola.
 7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 8. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 9. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków miejsca.
 10. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.
 12. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje rożne formy uczestniczenia w życiu przedszkola, w szczególności umożliwia udział w z uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
 13. Szczegółowe zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego regulują odrębne przepisy.

§ 38

 1. Przedszkole może organizować zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z odchyleniami od prawidłowej budowy i postawy ciała, z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi.
 2. Gimnastyka korekcyjna może być prowadzona w grupach przedszkolnych.
 3. Gimnastyką objęte zostają dzieci, zakwalifikowane na podstawie skierowania od lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnie z tytułem specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej oraz lekarza pierwszego kontaktu.
 4. Szczegółową organizację gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu ustala dyrektor.
 5. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w ramach zajęć dodatkowych w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo.
 6. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się w grupach liczących od 5 do 10 osób.
 7. Kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej określają odrębne przepisy.

§ 39

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.


Rozdział VI

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 40

1. Katalog praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka obejmuje:
1)    Prawo do życia i ochrony zdrowia
2)    Prawo do godziwych warunków życia
3)    Prawo do wychowania w rodzinie
4)    Prawo do własnego zdania i wyrażania swoich uczuć i pragnień w ważnych sprawach, które dotyczą dziecka
5)    Prawo do  życia bez przemocy, poniżania i wyśmiewania
6)    Prawo do szacunku, godności i nietykalności osobistej
7)    Prawo do ochrony przed biciem i złym traktowaniem
2. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności:
1)    prawo do indywidualnego rozwoju i własnego tempa rozwoju
2)    prawo do podejmowania decyzji i możliwości wyboru
3)    prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli, poglądów i poszanowania ich przez dorosłych
4)    prawo do opieki i ochrony
5)    prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa
6)    prawo do partnerskiej rozmowy na każdy temat
7)    prawo do znajomości swoich praw


3. Realizacja Praw Dziecka odbywa się z uwzględnieniem następujących zasad:


1)    zasady dobra dziecka, według której wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka
2)    zasady równości, która oznacza, że wszystkie dzieci, niezależnie od płci czy narodowości mają być traktowane w sposób równy wobec prawa

4. Respektowanie Praw Dziecka w przedszkolu odbywa się poprzez:
1)    udział dzieci w zorganizowanym procesie wychowawczo -dydaktyczno-opiekuńczym, zgodnie z ich indywidualnym rozwojem psychofizycznym
2)    tworzenie warunków równych szans do rozwijania zdolności, umiejętności, zainteresowań poprzez realizację autorskich programów edukacyjnych funkcjonujących w przedszkolu oraz organizację zajęć dodatkowych na życzenie rodziców
3)    organizowanie ćwiczeń porannych, zestawów zabaw ruchowych, zestawów ćwiczeń gimnastycznych, realizację programów zdrowia emocjonalnego i psychicznego oraz działań profilaktycznych
4)    organizowanie bloków aktywności dzieci na temat przynależnych im praw oraz popularyzację praw dziecka wśród rodziców
5)    tworzenie dzieciom warunków do poznawania świata
w różnych formach (ustnej, artystycznej lub z wykorzystaniem innego środka przekazu), w taki sposób by dać dziecku swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji adekwatnie do wieku i możliwości intelektualnych.
6)    systematyczne uczestniczenie w spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych, zwiedzaniu muzeów, zabytków, miasta, poznawanie kultury i tradycji Polski i krajów Europejskich.
7)    przestrzeganie  ustalonej organizacji pracy przedszkola oraz ramowego rozkładu dnia
8)    współpracę nauczycieli z rodzicami i szerszym środowiskiem wg zasad określonych w pkt.3

5.Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:


1)    przestrzeganie zasad i norm współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej opartych na wartościach uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno,
2)    poszanowanie pracy innych osób (dzieci i dorosłych),
3)    uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
4)    współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,
5)    szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
6)    wywiązywanie się z przydzielonych zadań,
7)    przestrzeganie zakazów dotyczących bezpieczeństwa.


Rozdział VII
    
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW   (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

§ 41

1.    Rodzice mają prawo do:


1)    znajomości zadań wynikających z planu pracy przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
2)    uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
3)    wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty proponowanej przez przedszkole oraz proponować wprowadzenie innych zajęć, ich realizacja uzależniona jest od ilości zgłoszonych dzieci,
4)    wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,
5)    stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – dydaktyczne,
6)    współdecydowania w sprawach przedszkola, aktywnego włączania się w jego życie  oraz uczestnictwa w podejmowanych działaniach,
7)    współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców,
8)    uzgadniania kierunku oddziaływań wychowawczych z nauczycielem,
9)    rodzice (prawni opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu do Dyrektora Przedszkola, Dyrektora Wydziału Edukacji lub Rzecznika Praw Dziecka w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.

2.    Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest:


1)    przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola, rodzice mogą upoważnić na piśmie do odbioru dziecka inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (ukończony 18 rok życia)
2)    terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący,
3)    zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej,
4)    troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie go do życia w społeczeństwie,
5)    przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci, które uległy wypadkowi lub zdarzeniu, czego następstwem jest widoczne uszkodzenie ciała (złamanie, stłuczenie, pęknięcie kości).
6)    przestrzeganie czasu pracy przedszkola, w przypadku przyprowadzenia lub pozostania dzieci po określonej w umowie godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice.(średnia wartość nadgodzin w PM17)
7)    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu zobowiązani są dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.


Rozdział VIII
ZASADY REKRUTACJI WYCHOWANKÓW

§ 42

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli określa ustawa o systemie oświaty

§ 43

W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola decyduje dyrektor

§ 44

1.    Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:
1)     nie zgłoszenia się dziecka przyjętego po raz pierwszy do przedszkola bez usprawiedliwienia po upływie 14 dni,
2)     nie  usprawiedliwienia   nieobecności    dziecka w   przedszkolu trwającej 1 miesiąc,
3)    nieterminowego wnoszenia opłat za przedszkole przez rodziców dziecka,
4)    zatajenie przez rodziców zgłaszających dziecko do przedszkola jego niepełnosprawności lub zaburzeń emocjonalno - społecznych, uniemożliwiających pobyt dziecka w przedszkolu.

Rozdział IX

ZAKRES  ZADAŃ  PRACOWNIKÓW   PRZEDSZKOLA W TYM ZADAŃ  ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM

§ 45

1.    W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora, kiedy co najmniej dwa oddziały są czynne 10 godzin dziennie lub, gdy w przedszkolu jest 6 i więcej oddziałów
2.    Do podstawowych zadań wicedyrektora przedszkola należy:
1)    współdziałanie z dyrektorem w kształtowaniu twórczej atmosfery pracy,
2)    współdziałanie z dyrektorem w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w zakresie gromadzenia informacji o nauczycielu, celem dokonania oceny jego pracy oraz mierzenia jakości pracy przedszkola,
3)    realizowanie zadań związanych z opieką nad młodym nauczycielem zgodnie z opracowanym planem pracy,
4)    organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt,
5)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,
6)    organizowanie doraźnych zastępstw w razie absencji nauczycieli,
7)    organizowanie uroczystości przedszkolnych,
8)    przygotowanie we współpracy z Radą Pedagogiczną projektu rocznego planu pracy przedszkola, składanie okresowych sprawozdań z jego realizacji,
9)    przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych,
10)    organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola.

§ 46

1.    Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną a w szczególności:

1)    respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność,
2)    tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
3)    wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,
4)    uzgadniać z rodzicami kierunek i zakres oddziaływań wychowawczych,
5)    organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez:
a.    Zebrania grupowe (2 x w roku)
b.    Zajęcia otwarte (2 x w roku)
c.    Zebrania ogólne
d.    Konsultację indywidualne (w terminie ustalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców danego oddziału)
e.    Zajęcia okolicznościowe
f.    Uroczystości przedszkolne
g.    inne

6)    organizować i prowadzić proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny w oparciu o program wychowania przedszkolnego albo program własny opracowany przez nauczycieli przedszkola  w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej z ukierunkowaniem na:
a.    rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka,
b.    rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód,
c.    rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości kulturowej, języka, dla wartości narodowych kraju, jak i dla innych kultur,
d.    przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równowartości płci oraz przyjaźni między narodami,
e.    poszanowanie środowiska naturalnego,

7)    tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną

8)    wzbogacać bazę materialną przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne.

2.    Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:
1)    prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)    prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej każdego wychowanka
3)    dążenie do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, aktywne uczestnictwo w pracy zespołu metodycznego, rady pedagogicznej i innych formach doskonalenia zawodowego,
4)    efektywne wykorzystanie czasu pracy z przeznaczeniem na:
a)    zabawy i zajęcia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze, prowadzone bezpośrednie z dziećmi
b)    prowadzenie pomiaru jakości własnej pracy
c)    inne czynności statutowe wynikające z zadań statutowych przedszkola
d)    zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym
5)    przestrzeganie tajemnicy służbowej,
6)    dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną.
7)    Dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno-moralna
8)    Dbanie o dobre imię Przedszkola oraz jego wizerunkiem

3. Zakres  zadań   nauczycieli  związanych  z  zapewnieniem bezpieczeństwa  dzieciom  w  Przedszkolu  (poza   zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa  wychowanków  wymienionymi   w:  § 6, 7, 9, 30, 32, 33, 40, 41 i 57) :     

1)    nauczyciel w czasie  realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest  zobowiązany znać liczbę dzieci swojego oddziału obecnych danego dnia w Przedszkolu oraz miejsce pobytu dziecka, gdy przebywa  ono poza grupą,
2)    znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom i umiejętność ich  zastosowania w praktyce,
3)    kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych;  podczas zabiegów higienicznych  dzieci - dziecka (mycie rąk, mycie  zębów,  załatwianie    potrzeb fizjologicznych) w łazience jest z nimi ( z nim)  nauczyciel   lub pomoc nauczyciela,
4)    uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze  szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5)    pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu  poczucia bezpieczeństwa,
6)    uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego   reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań,
7)    dostarczanie przykładów i doświadczania rozwiązywania sytuacji  konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych,
8)    stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy i ich konsekwencji,
9)    kształtowanie postawy przestrzegania zasad ruchu drogowego,
10)    organizowanie wycieczek, imprez zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i regulaminem wewnętrznym,
11)    podczas spacerów z dziećmi poza teren Przedszkola, nauczyciel jest  zobowiązany do założenia co najmniej kamizelki odblaskowej jednemu dziecku z  pierwszej pary i jednemu dziecku z ostatniej pary,
12)    podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, dzieciom korzystającym z  rowerów nauczyciel jest zobowiązany założyć na  głowę kask ochronny,
13)    podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia użytkowanego sprzętu terenowego. Wszelkie uszkodzenia zgłasza dyrektorowi lub intendentowi przedszkola.
14)    przestrzeganie przez nauczyciela zakazu przynoszenia przez rodziców środków farmakologicznych w celu  podania ich dziecku w Przedszkolu,
15)    przestrzeganie przez nauczyciela  zasady dotyczącej korzystania przez dziecko z żywności i napojów  przygotowanych i wydanych przez kuchnię Przedszkola,

§ 47

Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze, z pośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

§ 48

1.    Do podstawowych zadań nauczania – katechety należy:

1)   realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne,
2)   kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości,
3)   wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie,
4)   podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci,
5)    kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka oraz wrażliwości na ludzką krzywdę,
6)    Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych Przedszkola, w tym zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć wynikających z § 6,7,9, 46 i 57

§ 49

1)    1.    Do podstawowych zadań nauczania – logopedy należy:
1)    badanie testem przesiewowym logopedycznym wszystkich dzieci,
2)    diagnozowanie zaburzeń mowy,
3)    prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie oraz w małych grupach,
4)    prowadzenie działań wczesnej profilaktyki zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem grup młodszych,
5)    stymulacja i sterowanie rozwojem mowy dzieci,
6) współpraca z rodzicami: w formie kontaktów indywidualnych , warsztatów / pouczenie, demonstracja ćwiczeń logopedycznych celem prowadzenia ćwiczeń w domu jako kontynuacja pracy logopedy/, na zebraniach grupowych oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń,
7)  współpraca z Radą Pedagogiczną celem ujednolicenia oddziaływań na dziecko, udzielanie instruktażu metodycznego i merytorycznego z zakresu logopedii i w kontaktach indywidualnych oraz na radach typu szkoleniowego,
8)    prowadzenie dokumentacji logopedycznej.
9) Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych Przedszkola, w tym zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć wynikających z § 6,7,9, 46 i 57


§ 50

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych jest koordynatorem i kontrolerem wszystkich operacji finansowych i gospodarczych w przedszkolu. Podlegają mu wszystkie sprawy dotyczące gospodarowania majątkiem przedszkola i środkami finansowymi bez względu na to, kto nimi gospodaruje.

§ 51

1.    Do obowiązków specjalisty ds. żywienia i zaopatrzenia  (intendenta – zaopatrzeniowca) należy w szczególności:
1)    prowadzenie pogotowia kasowego zgodnie z odrębnymi przepisami
2)    zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki czystości, sprzęt, pomoce oraz materiały gospodarcze,
3)    nadzorowanie sporządzanie posiłków i przydzielanie racji żywnościowych dla dzieci i personelu,
4)    sporządzanie jadłospisów, zgodnie z wymogami zdrowotnymi dotyczącymi żywienia dzieci,
5)    prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6)    naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, kontrolowanie terminowości opłat,
7)    systematyczne prowadzenie dziennika żywieniowego,
8)    prowadzenie kasy przedszkola,
9)    przechowywanie gotówki w specjalnej ogniotrwałej kasie,
10)    prowadzenie na bieżąco raportu kasowego,
11)    odprowadzanie do banku wszystkich wpłat,
12)    podejmowanie gotówki z banku,
13)    terminowe wypłacanie poborów pracownikom,
14)    sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkolnego,
15)    dokonywanie kontroli spisów inwentarza,
16)    terminowe wykonywanie sprawozdań związanych z frekwencją żywieniem dzieci,
17)    sporządzanie m - c zestawień zużycia artykułów żywnościowych,
18)    prowadzenie kontrolki żywieniowej,
19)    uczestniczenie w zebranych Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w przypadku zaproszenia do udziału,
20)    Znajomość i przestrzeganie zasad systemu HACCP
21)    Współpraca z Toruńskim Centrum Usług Wspólnych
22)    Wypełnianie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do przedszkola wynikających z § 57

§ 52

1.    Kucharka zobowiązana jest do:
1)    Przyrządzania zdrowych i higienicznych posiłków
2)    Pobierania produktów z magazynu i kwitowania ich odbioru w raportach żywnościowych oraz dbania o racjonalne ich zużycie
3)    Wydawanie porcji o ustalonych godzinach i w ustalonych ilościach
4)    Utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o jego czystość, oraz prawidłowe oznakowanie zgodnie z wymogami Sanepidu
5)    Udział w ustalaniu jadłospisów dekadowych
6)    Pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z Zarządem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
7)    Znajomość i przestrzeganie zasad systemu HACCP
8)    Utrzymywanie w czystości kuchni oraz naczyń i sprzętów
9)    Wypełnianie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do przedszkola wynikających z § 57

§ 52
1.    Pomoc kuchenna zobowiązana jest do:
1)    Pomocy kucharce w sporządzaniu posiłków.
2)    Utrzymania w czystości kuchni, naczyń i sprzętów kuchennych, magazynu ziemiopłodów.
3)    Sprzątanie korytarza w niskim parterze oraz toalety.
4)    Pranie fartuchów, czepków, ścierek i firanek.
5)    Współodpowiedzialność za sprzęt i narzędzia pracy.
6)    Znajomość i przestrzeganie zasad systemu HACCP
7)    Wypełnianie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do przedszkola wynikających z § 57

§ 53

1.    Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do:
1)    Pełnienie zleconych przez nauczycielkę czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci
2)    Utrzymanie w czystości przydzielonych pomieszczeń
3)    Przygotowywanie materiałów i pomocy do zajęć
4)    Pełnienie dyżurów w szatni przedszkola podczas przyprowadzania i odbierania dzieci
5)    Postępowanie w procesie edukacji zgodnie z kierunkami przyjętymi przez nauczyciela
6)    Pranie pościeli, ręczników, firan
7)    Rozkładanie i składanie leżaków
8)    Znajomość i przestrzeganie zasad systemu HACCP
9)    Wypełnianie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do przedszkola wynikających z § 57

§ 54

1.Woźna oddziałowa zobowiązana jest do:

1)    Utrzymania w czystości Powierzonych pomieszczeń.
2)    Prania bielizny stołowej, ręczników, firan.
3)    Rozkładanie leżaków.
4)    Pełnienia czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, zleconych przez nauczycielkę.
5)    Nakrywanie do stołu i podawania posiłków o ustalonych rozkładem dnia porach.
6)    Zmywania naczyń po posiłkach zgodnie z instrukcją.
7)    Przed opuszczeniem stanowiska pracy sprawdzenie czy okna i krany są pozamykane, oraz wyłączone wszystkie urządzenia.
8)    Uzbrojenia alarmu, zamykania budynku i bramki.
9)    Znajomość i przestrzeganie zasad systemu HACCP
10)    Przestrzeganie kultury w kontaktach ze współpracownikami, dziećmi, rodzicami, osobami odwiedzającymi budynek
11)    Wypełnianie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do przedszkola wynikających z § 57

§ 55

1.Woźny przedszkola  (pracownik gospodarczo-techniczny) zobowiązany jest do:
1)    Otwierania budynku przedszkola oraz bramy i bramki, wyłączenia alarmu.
2)    Przynoszenia produktów żywieniowych i innych towarów zakupionych dla przedszkola.
3)    Sprawdzania jakości odbieranych ze sklepów produktów żywieniowych, zwracania uwagi na termin przydatności do spożycia.
4)    Wykonywania drobnych napraw.
5)    Dbania o czystość obejścia, zachowanie porządku wokoło śmietnika i zlewek, dezynfekowanie ich.
6)    Wykonywania prac ogrodniczych, pielęgnowanie krzewów, trawników, kwiatów w gazonach.
7)    W zimie  do odśnieżania drogi budynku oraz przylegającej do ogrodzenia.
8)    Doręczania pism urzędowych wysyłanych przez przedszkole, odbierania pism ze skrytki w Wydziale Edukacji
9)    Znajomość i przestrzeganie zasad systemu HACCP
10)    Wypełnianie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do przedszkola wynikających z § 57


§ 56

1. Specjalista ds.  kadr zobowiązany jest do:
1)    sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy (kompletowanie dokumentów kadrowych i związanych z awansem zawodowym nauczycieli, umowy o pracę, umów cywilno-prawnych, zmiany warunków umowy o pracę, prowadzenie teczek akt osobowych, świadectwa pracy, ewidencji, statystyki i informacji o zatrudnionych pracownikach)
2)    prowadzenie spraw kadrowych w programie Kadry Optivum,
3)    sporządzanie arkusza organizacyjnego w programie Arkusz Optivum/ Arkusz Vulcan
4)    wprowadzanie danych dotyczących Przedszkola Miejskiego Nr 17 do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej i terminowe przekazywanie tych danych do systemu,
5)    sporządzanie i przesyłanie sprawozdań do GUS,
6)    wystawianie pracownikom legitymacji służbowych, delegacji służbowych
7)    prowadzenie ewidencji badań lekarskich oraz ewidencji szkoleń BHP, wystawianie skierowań,
8)    wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
9)    obsługa elektronicznego systemu zapisów do przedszkola,
10)    współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy Dla Miasta Torunia i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych,
11)    współpraca z Toruńskim Centrum Usług Wspólnych,
12)    wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora
13)    Wypełnianie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do przedszkola wynikających z § 57

§ 57

1.   Ponadto, każdy pracownik zobowiązany jest do:
1)    przestrzegania regulaminu pracy Przedszkola, przepisów bhp i ppoż. oraz  Statutu Przedszkola,
2)    wypełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie ich pobytu w budynku i w ogrodzie przedszkolnym (poza zadaniami  określonymi w  indywidualnym zakresie obowiązków pracownika):
a.    wietrzenie sal zajęć dzieci w czasie, gdy wychowankowie przebywają w innym pomieszczeniu lub w ogrodzie przedszkolnym,
b.    zamykanie drzwi wejściowych do budynku Przedszkola, a w przypadku wychodzenia z budynku w godzinach: 8.30 – 14.00, fakt ten zgłosić pracownikowi Przedszkola w celu zamknięcia przez niego drzwi,
c.    zamykanie, każdorazowo po  wejściu i wyjściu z terenu Przedszkola, furtki i  bramy przedszkola
d.    w przypadku, gdy pracownik Przedszkola zauważy dziecko samotnie  poruszające się w budynku lub po terenie Przedszkola, zobowiązany jest do doprowadzenia dziecka do nauczyciela.,
e.    natychmiastowe reagowanie na zauważone zagrożenie  bezpieczeństwa  dzieci i pracowników (tj.: przez usunięcie zagrożenia, zabezpieczenie miejsca stanowiącego zagrożenie, zgłoszenie wykrytego  zagrożenia dyrektorowi Przedszkola),
f.    udział w sprawdzianie organizacji i warunków ewakuacji z budynku  Przedszkola raz w roku.
g.    Zabrania się wpuszczania na teren przedszkola osób z zewnątrz, wyjątek stanowią osoby kontrolujące, po uprzednim wylegitymowaniu się.

2.    Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązków oraz przydziału dodatkowych  czynności wynikających z organizacji i bezpieczeństwa pracy Przedszkola.
3.    Każdy pracownik zobowiązany jest do wykonywania dodatkowych poleceń dyrektora, jego zarządzeń oraz postanowień regulaminu pracy obowiązującego w przedszkolu.


Rozdział X

GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSZKOLA

§ 58

Przedszkole jest jednostką budżetową.

§ 59

Zasady gospodarki finansowej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089.).

§ 60

 1. Gmina Miasta Toruń udziela dotacji na działalność opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną przedszkola oraz na utrzymanie obiektu.
 2. Kwotę dotacji określa organ prowadzący w oparciu o plan finansowy przedszkola, przedłożony przez dyrektora do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 3. Organowi prowadzącemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji.
 4. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny dokonuje przedszkole do dnia 31 stycznia roku następnego.
 5. Obsługa finansowa realizowana jest przez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych.

§ 61

Przedszkole jest zwolnione z podatków oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

§ 62

 1. Koszty wyżywienia dzieci oraz koszty prowadzenia zajęć wykraczających poza podstawy programowe ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) w wysokości ustalonej przez organ prowadzący.
 2. Koszt wyżywienia obejmuje trzy posiłki wg norm opracowanych na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia.
 3. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący.
 4. O ustaleniach organu prowadzącego każdorazowo zostają zapoznani rodzice poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przedszkola.

§ 63

Prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Rozdział XI

POSTANOWIENIA INNE

§ 64

Dzieci nie będące obywatelami polskimi mogą korzystać z opieki w przedszkolu na warunkach dotyczących obywateli polskich.

§ 65

Działalność związków zawodowych na terenie przedszkola określa ustawa o związkach zawodowych

§ 66

Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne

§ 67

Prowadzenie na terenie przedszkola działalności nie statutowej, wymaga zgody organu prowadzącego.

Rozdział XII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 68

Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 69

Zmiany do statutu sporządza się w formie aneksów w trybie określonym w rozdziale III § 19  pkt.2


Uchwała Rady Pedagogicznej nr 6 /2017 z dnia 31.08.2017r.
            
Toruń dnia 31.08.2017r.