PPAW

Przedszkole uczestniczy w ogólnopolskim, systemowym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej; „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt, do którego zakwalifikowało się  w dniu 8.10.2013r. nasze przedszkole, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. Zakończenie  realizacji projektu planowane jest w lutym 2015r.
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce, poprzez opracowanie, upowszechnianie i wdrażanie modelowych rozwiązań.

Koordynatorem działań na terenie przedszkola  są: Anna Blek, Violetta Juskowiak i rodzice Anna Jastrzębska i Joanna Wrotny-Opoka.

Dnia 19 marca  2014r.  w naszym przedszkolu odbyła się  debata, prowadzona przez p. G. Rakowicz nt. Jak rodzice mogą wzmacniać pracę nauczyciela?
Wzmacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność  przedszkolną to ważny element programu Szkoła Współpracy, w  którym bierzemy udział od września 2013r.   
Tematem przewodnim prowadzonych rozważań było: Co powinno się zmienić, żeby zarówno rodzice, jak też nauczyciele i cały personel przedszkola chcieli się angażować  w życie przedszkola, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i  dobrze się czyli  w „NASZYM PRZEDSZKOLU”.


Debata miała za zadanie wyłonić  plusy i minusy prowadzonych działań oraz plany naprawcze lub rozwijające  dalszą współpracę.

 • Jak rodzice mogą wzmacniać pracę nauczycieli?
 • Co powinno się zmienić w naszym przedszkolu, żeby poszczególne grupy chciały się angażować we wspólne działania na rzecz przedszkola?

Efekty debaty przedstawiają się następująco:


Plusy dotychczasowej współpracy:

 • Poziom edukacyjny dobry
 • Dobra atmosfera
 • Dobry przepływ informacji, gdy rodzic jest zainteresowany
 • Różnorodne formy współpracy z rodzicami
 • Dobre posiłki
 • Korelacja oddziaływań przedszkola i domu rodzinnego
 • Integracja całej społeczności przedszkola
 • Integracja dzieci jako społeczności (ze sobą)
 • Tradycja organizowania wspólnych imprez przedszkolnych
 • Współpraca ze środowiskiem (imprezy, przeglądy)
 • Zintegrowana edukacja
 • Kontakt z absolwentami przedszkola i ich rodzicami
 • Świadomość prozdrowotna kadry
 • Dbanie o adaptację (dobra atmosfera)
 • Uczenie wartości (zasady, bezpieczeństwo, etyka..)
 • Równorzędny rozwój emocjonalno-społeczny
 • Rozwój twórczy dzieci (muzyka, plastyka…)
 • Indywidualne (równe) podejście do dziecka
 • Dobra znajomość dzieci przez całą kadrę
 • Utrzymanie czystości i porządku w przedszkolu (troska)

Minusy prowadzonych działań:

 • Zbyt mało pieniędzy na potrzeby przedszkola
 • Brak pełnego etatu logopedy
 • Obcinanie etatów nauczycieli (kadrze)
 • Ciągłe zwiększanie obowiązków (kadra)

Plany :

 • Konsultacje z lekarzem pediatrą, alergologiem, laryngologiem…
 • Większy nacisk na edukację rodziców mających  dzieci idące do szkoły w wieku 6 lat (konsultacje z psychologiem – dotyczy rodziców)
 • Współdziałanie rodziców (zawody) nie tylko w obrębie swojej grupy
 • Zaproszenie rodziców do aranżacji przestrzeni ogrodowej
 • Założenie przez rodziców stowarzyszenia wspierającego przedszkole